Úvodní stránka> Škola 3> Kdo jsme 3> Zásady vzdělávání 3
Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Zásady vzdělávání

Integrované vzdělávání

Vzdělávací centrum musí být místem trvalého hledání integrálního rozvoje člověka, které umožňuje harmonický a vyvážený rozvoj zahrnující všechny schopnosti: osobní, sociální, intelektuální, náboženské, komunikační, afektivní, umělecké atd. Touha přivést každého člověka k jeho plnosti, a to jak v jeho individuálním a sociálním rozměru, tak v transcendentnu, je založena na formování svobodných lidí, propojených s ostatními, ve výchovném prostředí důvěry a usilujících o klima dychtivosti a radosti z učení, o rozvoj osobního úsilí a vnitřní náročnosti a samostatnosti.

Výchova ke křesťanským hodnotám

Vzdělávání je neopakovatelnou příležitostí k předávání hodnot, které formují lidi jako svobodné a zodpovědné občany, s životně důležitými cíli, které zlepšují lidské soužití a řešení problémů, jež sužují současnou společnost. Jelikož je zřejmé, že způsob chápání hodnot není vždy rovnocenný a není ani vždy zaměnitelný, vychází tento vzdělávací projekt z hodnot křesťanských, které jsou vždy otevřené všem a vždy užitečné pro hledání platných přístupů k existenci a pro kladení si otázek o smyslu života.

Vzdělávání s rodinou

Účinné výchovné působení, zejména pokud jde o hodnoty, postoje a pracovní návyky, vyžaduje úzkou koordinaci mezi rodinou a školou.

Vzdělávání ve svobodě a pro svobodu

Vzdělání by mělo jednotlivci umožnit svobodnou a odpovědnou volbu mezi různými možnostmi, které mu život v daném okamžiku nabízí. Cílem je vychovávat lidi, kteří se angažují ve prospěch společnosti, v níž žijí, respektují demokratické zásady a hodnoty a podporují je, aby se zapojili do obrany míru, solidarity, spravedlnosti a životního prostředí.

Výchova k otevřenosti a pluralitě

Vzdělávání by mělo podporovat diskusi a dialog, poskytovat příležitosti k výměně názorů ve všech oblastech, jakož i tolerantní a mírové soužití, v němž se lidé učí zvládat případné drobné konflikty, které soužití vždy vyvolává, podporovat zlepšování sociálních dovedností, atmosféru shody a odpovědné dohody zúčastněných stran.

Vzdělávání k závazku

To, co je specifické pro excelenci ve vzdělávání, je posílení postavení studentů nejen jako dobře vyškolených občanů a odborníků ve znalostech a dovednostech, ale také jako schopných osobně se angažovat v aktivní přeměně společnosti tak, aby její struktury a prvky stále více odpovídaly hodnotám spravedlnosti, soužití a lidského rozvoje.

Vzdělávání pro osobní autonomii

Každému člověku bude pomáháno objevovat a rozvíjet rysy jeho osobní identity, učit se poznávat a přijímat své hranice, oceňovat a dobývat své schopnosti, cvičit svou paměť, promítat svou inteligenci a posilovat svou vůli, aby si každý člověk upevnil vlastní zásady uvažování a kritéria jednání, které potvrzují jeho individualitu a zaměřují jeho úsilí na sebezdokonalování.

Vzdělávání v sociální oblasti

Cílem je, aby si každý člověk osvojil smysl pro respekt a uznání druhých, stejně jako pro roli, kterou každý člověk hraje, a aby se naučil chovat otevřeně, láskyplně, vést dialog, podporovat a být velkorysý. Každý osobní životní projekt je integrován do univerzálního projektu a vzdělávání poskytuje návod k aktivní účasti, která rozvíjí schopnost odpovědně ovlivňovat společenský život. V tomto smyslu budou podporovány dobrovolné činnosti, jako jsou akce solidarity, doprovázení nemocných a pomoc potřebným.

Vzdělávání v týmu

Rodiče, učitelé, vedení školy, výchovní poradci, kaplan, administrativní a obslužný personál, žáci, ti všichni musí tvořit skutečné školní společenství, v němž se každý cítí být součástí velkého společného úkolu, s nímž se ztotožňuje. Vytvoření dobré atmosféry ve školním prostředí, v němž panuje respekt, pozitivní a konstruktivní duch, odpovědnost, solidarita a motivace spojit síly k dosažení pedagogických cílů, o něž usiluje celá školní komunita, bude velkým podnětem k týmové práci, k vytvoření identity, která přesahuje každého z lidí tvořících školu a je budována mezi všemi.

Vzdělávání pro volný čas

V naší současné sociální struktuře existuje značný časový prostor v kontextu volného času, který hraje zásadní roli v socializaci člověka. Výchova k těmto okamžikům a také, aniž bychom jim ubírali na charakteru, v těch samých okamžicích, je ve výchově zásadní.

Vzdělávání estetických schopností

Příroda a umění byly vždy privilegovaným místem setkání s nejvyššími hodnotami. Tento přístup se odráží v samotném designu školní budovy, v důležitosti, která je přikládána pozemkům, v péči, kterou věnujeme uměleckým a přírodovědným programům, v péči, kterou věnujeme hudební výchově, a ve snaze zapojit se do všech institucionálních programů, které máme k dispozici.

Výchova k otevřenosti vůči světu

Kromě nabídky vzdělávání v cizích jazycích reaguje samotná mentalita tohoto projektu na mezinárodní rozměr, který usiluje o poznání jiných kultur a chápe, že noví občané musí chápat mezinárodní společenství jako přirozenou sféru svého občanství a profesního působení. V tomto smyslu je zvláštní význam přikládán výměnám, vzdělávacím cestám, pobytům v zahraničí a všem institucionálním programům.

Výchova ke sportu a zdravému životnímu stylu

Člověk se musí starat a být zodpovědný za rozvoj svého těla, které musí být aktivní, plné, energické, zdravé a sebeovládající se. Za tímto účelem si musí osvojit návyky péče o tělo prostřednictvím tělesného cvičení, hygieny a vyvážené stravy. Od samotného designu zařízení, přes závazek rozvíjet sportovní aktivity ve středisku, až po nabídku jídelny pro všechny stupně vzdělávání, se jedná o velkolepé posílení výchovy v těchto základních návycích při vzdělávání žáků, které nacházejí své odpovídající místo i v didaktických programech příslušných kateder a týmů.