Individuální přístup

Škola ZŠ Parentes se zavazuje svým rodinám nabídnout jim personalizované a komplexní vzdělání tak, aby každý její student mohl dosáhnout maximálního rozvoje svých schopností, utvářet si vlastní kritéria a svobodně a zodpovědně se rozhodovat. Pro každého z nich máme projekt osobního zlepšení.
Náš model individuálního vzdělávání je založen na čtyřech pilířích:

Rodina: protagonista vzdělání. Rodiče spolu s osobním lektorem sledují a řídí vzdělávací program svého dítěte.
Učitelé: díky svým neustálým školením, zkušenostmi a vzděláním dávají závazek, který přesahuje rámec akademického programu, a nabízejí studentům řešení problému v závislosti na jejich věku a osobní situaci.
Studenti: každý z nich je stejně důležitý. Školy Parentes formují lidi, rozvíjejí dovednosti, podněcují návyky, vychovávají ke ctnostem, navrhují vzory chování a posilují svobodu každého člověka.
Osobní učitel nebo mentor/tutor: Každému studentovi je přidělen osobní učitel, který s rodiči konkretizuje a přezkoumává vzdělávací program a jeho výuku ve všech aspektech.

Neustálá pozornost

V naší škole si každý žák zaslouží stálou pozornost, individuální přístup a odpovídající následnou péči, a to jak z hlediska jeho studijních výsledků, tak z hlediska jeho začlenění do života školy, přičemž je vždy respektována jeho osobní svoboda. Tím se zásadně lišíme od ostatních škol v okolí.

Osobní učitel má odpovědnost pomáhat rodičům při vzdělávání každého dítěte, zachovává přístup založený na spolupráci, ale nikdy rodiče nenahrazuje. Tutor pomáhá žákovi ve školních výsledcích, motivuje ho a radí mu. Je to člověk, který ho den za dnem povzbuzuje, aby si udržoval pozitivní přístup a zlepšoval se, a tím mu pomáhá vytvářet silnou, svobodnou a vyrovnanou osobnost.

Aby mohl tutor tento úkol účinně plnit, je mu dán čas a specifické školení, ale také spoléhá na angažovanost rodiny. Komunikační vztah mezi rodiči, učitelem a žákem se vyznačuje trvalým a upřímným dialogem. Úzká spolupráce rodiny a školy umožňuje včas odhalit potenciální problémy a řešit je.