Harmonogram dne

7:30 – 8:30 Příchod dětí
Ranní hry
8:30 – 9:00 Ranní kruh, cvičení, poslech klasické hudby
9:05 – 9:20 Svačina
9:25 – 10:00 Hlavní program – výtvarné, hudební, dramatické a pohybové činnosti
10:05 – 11:40 Pobyt venku
11:50 – 12:20 Oběd
12:25 – 13:00 Odpočinek, čtení / Mladší děti spánek
13:00 – 14:25 Příprava předškoláci, volná hra / Mladší děti spánek
14:30 – 14:45 Odpolední svačina
14:50 – 17:00 Pobyt venku, volná hra

Ranní stimulace

Po přivítání, krátkém poděkování za nový den a vzájemném sdílení zážitků předchozího dne nebo víkendu začíná blok ranní stimulace. V něm se děti zorientují v čase a prostoru, opakují si jaké je roční období, měsíc, den v týdnu, spočítají, kolik se jich ve školce sešlo, společně si řeknou a nakreslí, jaké je počasí atd.

Psychomotorika

Další půlhodinka je věnována rozvoji hrubé motoriky ve formě různých pohybových her.

Poslech klasické hudby

Před svačinou děti zaujmou odpočinkovou polohu a chvilku (2-3 minuty) poslouchají klasickou hudbu. Uklidní se tak po předchozím cvičení a učí se soustředit.

Angličtina

Učitelka angličtiny při hodině mluví s dětmi pouze anglicky. Smyslem výuky angličtiny ve školce je naučit všechny děti formou písniček, básniček a krátkých příběhů pasivně rozumět a reagovat na základní fráze. Výuka probíhá zábavnou formou s pomůckami, které pomáhají dětem chápat o čem je řeč.

Výtvarné, hudební a dramatické činnosti

Ve školce máme výtvarné, hudební a dramatické činnosti, které přispívají k uměleckému rozvoji dětí a jejich vzájemné spolupráci. V rámci výtvarné výchovy se často pracuje na společných dílech (mapa světa, velké obrázky apod.), aby se děti naučily spolupracovat.

Pobyt venku

Pobyt venku je důležitou částí programu. Pěkné a klidné okolí školky a blízké hřiště nabízí skvělé podmínky pro každodenní vycházky. Za hezkého letního počasí se navíc příležitostně přesouvají ven i další body programu.

Grafomotorika

Před nebo po odpoledním odpočinku se chvilku pravidelně věnujeme rozvoji jemné grafomotoriky ve formě různých pracovních listů.

Spánek nebo odpočinkový program

Starší děti, které již odpoledne spát nechodí, zůstávají po obědě ve třídě a poslouchají četbu příběhů. Menší děti v této době spí.