Úvodní stránka> Škola 3> Kdo jsme 3> Výrazný charakter 3
Zásady vzdělávání
Výrazný charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Výrazný charakter

Škola Parentes CZ nabízí svým žákům úplné vzdělání v souladu s níže shrnutými zásadami v prostředí osobní svobody a odpovědnosti.

Otevřená škola

Colegio Alborada je otevřeno všem zájemcům o vzdělání, které nabízí, bez jakékoli diskriminace z ideologických, náboženských, sociálních, ekonomických apod. důvodů.

Škola a rodina společně

Vzdělávání je odpovědností a nezadatelným právem rodičů, s nimiž Colegio Parentes CZ spolupracuje, aniž by je nahrazovalo, při vzdělávání jejich dětí. Rodiče žáků svobodně přijímají charakter školy, když žádají o místo pro své děti.

Pro účinnost výchovného působení je důležité, aby mezi výchovou, kterou žáci dostávají v rodině, a výchovou ve škole panoval soulad. Proto je podporována úzká spolupráce s rodiči žáků a je jim poskytována pomoc při zlepšování jejich role jako hlavních vychovatelů svých dětí.

Jednotlivé stupně a cykly vzdělávání mají rozvojový a akademický obsah požadovaný platnou legislativou a jsou doplněny vhodnými aktivitami tak, aby poskytovaly komplexní vzdělání, které se zabývá lidskými, duchovními, občanskými, uměleckými, sociálními, sportovními atd. aspekty.

Křesťanská víra

Škola Parentes CZ v duchu, který ji oživuje, a vždy s největším respektem ke svobodě každého jednotlivce podporuje mezi členy vzdělávacího společenství vzdělávání inspirované zásadami křesťanské víry v souladu s učením katolické církve.

Školíme lidi jednoho po druhém

Škola Parentes CZ nabízí všem žákům individuální vzdělávání, aby každý žák mohl dosáhnout maximálního rozvoje svých schopností, utvářet si vlastní kritéria a činit svobodná a zodpovědná rozhodnutí. Všem žákům se dostává individuálního poradenství od osobního učitele, který se také pravidelně setkává s rodiči, aby společně definovali vzdělávací cíle. Cílem je, aby si každý žák s pomocí rodičů a učitelů stanovil a vypracoval svůj vlastní projekt na zlepšení. Vychovatel pomáhá každému žákovi poznat sám sebe, využít svou svobodu, snažit se zlepšit své studijní výsledky a školní i rodinný život.

Vedení školy je odpovědné za rozvoj a organizaci vyučovacích a vzdělávacích činností a musí zajistit, aby se celá vzdělávací komunita podílela na rozvoji vzdělávacího projektu, který je v obecné rovině specifikován svým charakterem a který si svobodně zvolila.

Týmová práce

Výchovná a vyučovací činnost učitelů probíhá v souladu se zásadami, kterými se řídí vzdělávací práce Colegio Alborada, a také v souladu s akademickou a školní organizací plánovanou vedením školy.

Škola Parentes CZ organizuje vhodné kurzy a aktivity pro průběžné vzdělávání učitelů a dalších zaměstnanců školy.

Práce nepedagogických pracovníků je důležitým doplňkem hladkého chodu každé školy. Z tohoto důvodu se dobrovolně a zodpovědně zavazují spolupracovat s principy, které inspirují charakter školy.