Výukové metody

Klasická výuka nebo alternativní metody?

Základní škole Parentes Praha nepatří k takzvaným alternativním školám, jako je například Waldorfská nebo Montessori-škola. Nicméně i my jsme se samozřejmě nechali inspirovat inovativními metodami výuky, a tak se na prvním stupni děti učí matematiku podle dnes již rozšířené metody pana profesora Hejného (nakladatelství Fraus), v první třídě začínáme číst s využitím genetické metody, každý rok zařazujeme několik projektových dopolední, měsíčně zařazujeme výlet, návštěvu muzea či divadla nebo jinou činnost, která dětem příjemně „naruší“ každodenní výuku. Do vyučování zařazujeme didaktické hry i prožitkovou pedagogiku.

Známkování nebo slovní hodnocení?

V naší škole hodnotíme jak slovně, tak známkami. Slovní hodnocení nabízí možnost postihnout osobnost žáka v její plné šíři. Učitel může patřičně ohodnotit nejen úroveň nabytí vědomostí, ale i schopnosti, dovednosti, chování a snahu žáka. Sice se jedná o formu hodnocení, která je velmi náročná pro učitele, nicméně možnost trefně popsat dílčí nedostatky i každý pokrok a každé zlepšení u žáka je mnohem cennější než pětistupňová škála známek. Jelikož však krásná a jednoduše čitelná jednička povzbudí nejen žáčka, ale i jeho rodiče, zvyklé pouze na známkování, najdete v žákovských knížkách našich dětí i tato hodnotící čísla.

Vyučovací předměty aneb nabízíme něco navíc?

Kromě povinných předmětů, které jsou běžné v každé klasické základní škole, mají naši žáci v rozvrhu týdně jednu hodinu předmětu Etika. Mimo to nabízíme nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce (1 hodina týdně) a Náboženství (také 1 hodina týdně).

Matematika prof. Hejného

Matematika u nás není nuda! Na naší škole vyučujeme matematiku podle koncepce pana profesora Hejného (nakladatelství Fraus). Účinnější je ne předkládat poznatky dětem a trvat na jejich zapamatování, ale postavit matematiku na životním zážitku a dobrém pocitu z nalezené odpovědi na zajímavou úlohu. Naše koncepce vychází z předpokladu, že úlohu, kterou dítě samo, v diskusi s ostatními dětmi řízené učitelem, vyřeší, si zapamatuje lépe než informaci, kterou mu učitel předkládá jako hotovou věc. Nenutíme tedy děti počítat nekonečně dlouhé sloupečky příkladů, učíme je především myslet a logicky uvažovat. Každý má šanci matematice opravdu rozumět, přičemž talentovaným žákům předkládáme adekvátní výzvy. Všem dětem nabízíme bezpečné prostředí, ve kterém berou chybu jako přirozenou součást lidského poznání. Paní učitelka je pak dětem průvodcem při jejich uvažování.

Genetická metoda čtení a psaní

V naší škole používáme genetickou metodu čtení. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“. Děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí.

Učebnice

Učebnice, které používáme, pochází z nakladatelství Fraus a Taktik. Český jazyk v 1. třídě učíme s pomocí učebnic od SPN a písanek Nové školy. Na anglický jazyk máme učebnice Incredible English nakladatelství Oxford. V hodinách etiky mimo jiné pracujeme s vlastními sešity, které zde dáváme volně k dispozici jakýmkoliv zájemcům:

Rozvíjení kreativity i tělesné zdatnosti

Děti dostávají ve škole velký prostor pro kreativní vyžití. V rozvrhu máme dvouhodinu výtvarné výchovy a pracovních činností, výtvarné práci se děti věnují také v odpoledních blocích v anglickém jazyce a často i v družině. Odpolední anglické bloky se mimo výtvarno zaměřují také na hudební či dramatické vzdělávání dětí a samozřejmě na sport.

V tělesné výchově, které je věnována dvouhodina týdně, střídáme během roku cvičení v tělocvičně, hry a pobyt venku a lekce plavání na nedalekém bazéně SK Motorlet.