Zásady vzdělávání
Charakter
Poslání, vize a hodnoty
Předpisy
Náš tým

Charakter školy

Škola a školka Parentes nabízí svým žákům úplné vzdělání v souladu s níže shrnutými zásadami, v prostředí osobní svobody a odpovědnosti.

Otevřená škola

Škola Parentes je otevřena všem zájemcům o vzdělání, které nabízí, bez jakékoli diskriminace z ideologických, náboženských, sociálních, ekonomických apod. důvodů.

Škola a rodina společně

Vzdělávání je odpovědností a nezadatelným právem rodičů, s nimiž škola Parentes spolupracuje při vzdělávání jejich dětí, aniž by je nahrazovalo. Rodiče žáků svobodně přijímají charakter školy, už když žádají o místo pro své děti.

Pro účinnost výchovného působení je důležité, aby mezi výchovou, kterou žáci dostávají v rodině, a výchovou ve škole panoval soulad. Proto je podporována úzká spolupráce s rodiči žáků a je jim poskytována pomoc při zlepšování jejich role jako hlavních vychovatelů svých dětí.

Jednotlivé stupně a cykly vzdělávání mají rozvojový a akademický obsah požadovaný platnou legislativou a jsou doplněny vhodnými aktivitami tak, aby poskytovaly komplexní vzdělání, které se zabývá lidskými, duchovními, občanskými, uměleckými, sociálními, sportovními atd. aspekty.

Křesťanská víra

Škola Parentes v duchu, který ji oživuje, a vždy s největším respektem ke svobodě každého jednotlivce, podporuje mezi členy vzdělávacího společenství vzdělávání inspirované zásadami křesťanské víry v souladu s učením katolické církve.

Školíme lidi jednoho po druhém

Škola Parentes nabízí všem žákům individuální vzdělávání, aby každý žák mohl dosáhnout maximálního rozvoje svých schopností, utvářet si vlastní kritéria a činit svobodná a zodpovědná rozhodnutí. Všem žákům se dostává individuálního poradenství od osobního učitele, který se také pravidelně setkává s rodiči, aby společně definovali vzdělávací cíle. Cílem je, aby si každý žák s pomocí rodičů a učitelů stanovil a vypracoval svůj vlastní projekt na zlepšení. Vychovatel pomáhá každému žákovi poznat sám sebe, využít svou svobodu, snažit se zlepšit své studijní výsledky a školní i rodinný život.

Vedení školy je odpovědné za rozvoj a organizaci vyučovacích a vzdělávacích činností a musí zajistit, aby se celá vzdělávací komunita podílela na rozvoji vzdělávacího projektu, který je v obecné rovině specifikován svým charakterem a který si svobodně zvolila.

Týmová práce

Výchovná a vyučovací činnost učitelů probíhá v souladu se zásadami, kterými se řídí vzdělávací plán školy Parentes, a také v souladu s akademickou a školní organizací, kterou plánuje vedení školy.

Škola Parentes organizuje vhodné kurzy a aktivity pro průběžné vzdělávání učitelů a dalších zaměstnanců školy.

Práce nepedagogických pracovníků je důležitým doplňkem hladkého chodu každé školy. Z tohoto důvodu se dobrovolně a zodpovědně zavazují spolupracovat s principy, které určují charakter školy.