Vzdělávací program

Vzdělávací program Optimista

V mateřských školách zřizovaných Spolkem Parentes je aplikován ojedinělý vzdělávací program Optimista, který je zaměřen na komplexní rozvoj poznání a myšlení pod vedením odborných lektorů, kteří jsou pravidelně školeni a dbají o zvyšování své odborné úrovně. V případě potřeby je možné domluvit také konzultace s logopedem a fyzioterapeutem, s nimiž úzce spolupracujeme. Samozřejmostí je individuální přístup k osobnosti každého dítěte, jehož smyslem je, aby se dítě rozvíjelo harmonicky, po všech stránkách.

Vzdělávací program Optimista se opírá o tři pilíře:

A/ Program rané stimulace dětí
Program rané stimulace využívá nejnovějších poznatků v oboru neuropsychologie. Spojuje v sobě prvky několika vzdělávacích metod. Látka je dětem zprostředkována formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky.

B/ Program získávání dobrých návyků
Pomáháme dětem pěstovat samostatnost, pracovitost, budovat správné hygienické návyky a pořádek. Každodenní praxí ve školce se učí děti být laskavé, respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně a budují tak svou vlastní identitu.

C/ Tutoriální systém
Tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zaměřuje se na růst jeho osobnosti. Nejedná se o vzdělávací metodu. Tutoriální systém představuje společnou péči rodičů a tutora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dítěte. Cílem je všestranný rozvoj, nikoliv jen pěstování silných stránek individuality.

Program rané stimulace

Program rané stimulace využívá nejnovějších poznatků v oboru neuropsychologie a spojuje v sobě prvky několika vzdělávacích metod. Látka je dětem zprostředkována formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky.

Hlavní nástroje pro intelektuální rozvoj dětí v tomto věku jsou:

 • Seznamování dětí s tzv. „bity“ – elementárními informacemi, které rozvíjejí jejich koncentraci, paměť a napomáhají rozšíření jejich slovní zásoby.
 • Raná výuka matematiky rozvíjející logické myšlení dětí pomocí hry.
 • Program hudební výuky, zaměřený zejména na vážnou hudbu, napomáhá k procvičení paměti, logického myšlení a koncentrace.
 • Poezie, bajky, říkadla a hádanky rozvíjejí smysl pro krásno, otevřenost vůči druhým lidem, pomáhají osvojovat si společenské normy a zároveň obohacují slovní zásobu.
 • Intenzivní výuka cizího jazyka – angličtiny.
 • Aktivity zaměřené na psychomotoriku – rozvoj jemné i hrubé motoriky, každodenní cvičení, prvky pro procvičení jemné motoriky používáme v průběhu celého dne.
 • Rytmické aktivity rozvíjející koordinaci, harmonii pohybů, vnímavost pro rytmus a hudbu.

Program získávání dobrých návyků

Díky úzké spolupráci s rodiči dětí můžeme v našich školách nabídnout integrální vzdělávání inspirované nadpřirozeným pohledem na člověka a jeho život. Pojem integrální vzdělávání neznamená jen souhrn různých prvků, nýbrž proces, v němž dítěti nabízíme pomoc v realizaci sebe sama. Jde o jednotu všech možných aspektů života:

 • dítě zná samo sebe, rozhoduje se vědomě a zodpovědně,
 • dítě má plán vlastního života, uskutečňuje ho s pocitem, že mnoho záleží na něm samotném,
 • dítě má úctu k druhému člověku.

Naší snahou je vychovat dítě v harmonickou osobnost, která si uvědomuje:

 • Vím, co je pro mě dobré (moudrost).
 • Vím, jak toho dosáhnout (obezřetnost).
 • K dovršení cíle musím postupovat vytrvale (vytrvalost).
 • Když mám úspěch, vím, že za to nevděčím jen sobě (pokora).
 • Když mi něco nejde, neodradí mě to (statečnost).
 • Znám sebe a své místo na světě (láska k sobě sama).
 • Znám ale i místo ostatních a respektuji je (láska k ostatním).
 • Znám hranice své svobody (spravedlnost).

Základními ctnostmi, k nimž děti vedeme, jsou zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost. Tyto ctnosti dětem vysvětlujeme zejména na praktických činnostech dne, na které si děti postupně navyknou, zejména z oblasti pořádku (vše má své místo), hygieny, stravování a spaní. K tomu nám také napomáhá měsíční program růstu, který zahrnuje socializaci, práci/pořádek a samostatnost. Získání těchto dobrých návyků a ctností je nejlepším předpokladem pro budoucí dobré studijní výsledky.

Tutoriální systém

Klíčem k úspěchu našeho vzdělávacího programu je tutoriální systém, který umožňuje a usiluje o jednotu výchovy doma a výchovy ve škole. Tutorialním systémem rozumíme individuální setkávání tutora a obou rodičů, jejichž předmětem je získání komplexních poznatků o dítěti, o tom, jak se chová doma a ve škole. Tento systém zároveň garantuje skutečně individuální přístup k dítěti a k jeho rozvoji.

Jak systém funguje?

 • Tutoringu se vždy zúčastní tři osoby: tutor (zpravidla některý z učitelů, příp.ředitel), otec a matka.
 • Účast obou rodičů je nezbytná. Výstupem ze setkání s tutorem je stanovení konkrétních a velmi jasných cílů, jejichž vyhodnocení probíhá na dalším setkání.
 • Frekvence setkání je 3x ročně, lépe častěji, kdykoli si to rodiče přejí nebo to dítě potřebuje.
 • Tutor i rodiče přichází na schůzku připraveni, s poznámkovým blokem. Rodiče mají připravené dotazy, tutor má shromážděné všechny informace o dítěti a jeho situaci ve škole.
 • Rodiče sdílí s tutorem své představy co u dítěte chtějí rozvíjet, případně jaký mají s dítětem plán v budoucnosti, tutor hledá způsob, jak jim v tom škola/školka může pomoci.
 • Úkolem tutora je podporovat rodiče v jejich vizi. Tutor přináší rodičům informace o chování dítěte ve škole / školce a získává informace o činnosti dítěte mimo školu a o jeho charakteru. Pomáhá rodičům zaměřit se na všechny aspekty rozvoje osobnosti.
 • Na veškeré probírané situace a chování je nahlíženo pozitivně, cílem je dítě kvalitně rozvíjet, nikoliv dítě nebo rodiče kárat! Tutor a rodiče společně diskutují a hledají řešení.
 • Z každé schůzky je pořízen zápis, který je archivován, aby mohl být v případě potřeby použit.
 • Mezi jednotlivými schůzkami rodiče následují zvolenou strategii především tím, že tráví čas s dítětem a věnují se mu.

Vztah mezi učiteli-tutory a rodiči je založen na důvěře a spolupráci. Rodič pomáhá tutorovi poznat lépe děti, tutor pomáhá rodičům vychovávat, získat objektivní pohled na potíže. Povinností tutora je zachovat mlčenlivost. Tutor může sdílet s učiteli jen nezbytně nutné informace. Úspěch tutoringu závisí na důvěře a pravidelných schůzkách.