5 pilířů našich škol

Hlavní zásady projektu našich škol:

1. Úzká spolupráce rodiny a školy

Rodiče jsou klíčem k pochopení osobnosti dítěte a náš vzdělávací projekt nemůže fungovat bez jejich aktivní účasti. Škola pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Vliv školy na děti – jak mateřské, jak základní – je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity výchovy a vzdělávání jako v rodině. Spolupráce rodičů a školy vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

2. Rozvoj všech stránek osobnosti dítěte a důraz na formování jeho charakteru

Chceme, aby z dětí vyrostly vyrovnané, svobodné a zodpovědné lidské bytosti. Vedeme děti k tomu, aby se rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy. Cílem naší výchovy je vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí jen znát morální kritéria, je třeba podle nich též jednat. Snažíme se, aby děti měly jasné názory, dobré chování a sociální cítění.

3. Individuální přístup a tutoriální systém

Pomocí schůzek rodičů s tutorem společně pracujeme na sladění výchovy doma a ve škole. Od rodičů získáváme potřebné informace o silných a slabých stránkách dítěte a poskytujeme jim naopak zpětnou vazbu, jak si vede dítě v kolektivu. Sdílení informací nám pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří. V základní škole se tutor pravidelně schází také se svěřeným žákem, kdy spolu probírají oblasti žákova akademického rozvoje, problematiku vztahů ve školním kolektivu a vlastní osobnostní růst.

4. vzdělávací excelence

Dbáme na to, aby naši žáci získali kvalitní vzdělání. Uvědomujeme si, že pouhá digitalizace některých procesů výuky nestačí. Neustále pracujeme na posílení vnitřní motivace dětí k učení. Pravidelně provádíme evaluaci výuky našich učitelů, abychom dětem poskytli to nejlepší. Zaměřujeme se na implementaci moderních metod vzdělávání, jakými jsou projektová výuka, vrstevnické vyučování nebo kooperativní učení. Naši učitelé se pravidelně školí, aby dětem výuku zpestřili a zvýšili jejich motivaci. Náš přístup se pak odráží ve výsledcích srovnávacích zkoušek. Na druhém stupni naši žáci dosahují lepších výsledků, než mají mnohá víceletá gymnázia.

5. Duchovní přesah

Škola Parentes (původní Mateřská škola Lipka a její následné rozšíření o základní školu) byla založena rodiči převážně římsko-katolického vyznání. Prostor pro duchovní rozvoj je v projektu považován za nezanedbatelnou dimenzi života. Ve škole se mohou děti společně pomodlit a dochází do ní pravidelně také katolický kněz. Účast na náboženských úkonech je zcela dobrovolná a respektuje svobodu názoru. Naše školy nejsou církevní, jsou otevřené pro rodiče a děti všech vyznání.