5 pilířů našich škol

Škola pro rodinu

Výuka v Základní škole Parentes Praha probíhá podle Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro rodinu a je založena na následujících principech:

1. Úzká spolupráce školy a rodiny

Rodiče jsou pro děti prvními a nejdůležitějšími zprostředkovateli vzdělání a mají nezanedbatelné právo a povinnost svoje děti vzdělávat. Náš vzdělávací projekt může fungovat jen za jejich aktivní účasti. Přirozeným prostředím pro vzdělávání člověka je rodina, v níž získává základní principy a postoje pro morální, intelektuální i tělesný vývoj, za něž mají zodpovědnost rodiče.

Naše škola pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Vliv školy na děti je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity vzdělávání v takové šíři, jako je tomu v rodině. Kvalitního vzdělání lze dosáhnout pouze tehdy, když rodina a škola sdílejí společné základní hodnoty. Spolupráce rodičů a školy vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí. Naše metoda vzdělávání (a výchovy) se tedy opírá o skutečně velmi úzkou spolupráci rodičů s učiteli, ředitelem a odborným personálem, která je založena na vzájemné důvěře a individuálním přístupu ke každé rodině. Díky kontaktu mezi rodinou a školou mohou rodiče sledovat momentální pokroky svého dítěte.

Škola rovněž nabízí různé besedy, přednášky odborníků či kurzy o vzdělávání a výchově, kterých se mohou účastnit všichni rodiče.

2. Výchova k ctnostem a sociálním hodnotám včetně vědomí odpovědnosti

Žijeme v 21. století a stále více potřebujeme zodpovědné a solidární občany ochotné zasadit se o spravedlivější a humánnější společnost. Proto je důležité vést děti k tomu, aby se rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti, a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy.

Našim školám tedy nejde jen o vzdělávání, ale i o výchovu. Jejím cílemje vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí jen znát morální kritéria, je třeba podle nich též jednat. Proto se při výchově k ctnostem a sociálním hodnotám snažíme, aby děti měly jasné názory, dobré chování a sociální cítění. Dáváme jim příležitost oprostit se od sebe sama a pomáhat druhým, být v kontaktu s trpícími a nemocnými. Snažíme se dětem ukázat, že existují lidé, kteří žijí v nouzi nebo procházejí těžkým obdobím. Zvlášť v dnešní době, kdy se ve společnosti troufale rozpíná individualismus a sobectví, je třeba podporovat zastávání kladných morálních hodnot.

3. Individuální přístup k žákovi a jeho rodině (tutoriální systém)

Tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému žákovi a zaměřuje se na růst osobnosti. Každému dítěti je přidělen (patřičně vzdělaný) tutor, který se s ním krátce schází zhruba každý druhý týden. Třikrát do roka pak proběhne schůzka tutora s rodiči.

A tak se za pomoci rodičů a učitelů každému žáku v souladu s jeho věkem stanoví plán osobního rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky. Plán vychází z výsledků ve škole, z hodnocení učitelů a připomínek rodičů, z posudků pedagogických psychologů a ze sebehodnocení. Na základě těchto informací se pak určí slabší stránky, které je třeba zlepšit, a ty silnější, jež je třeba rozvíjet.

Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti v průběhu celého vzdělávacího procesu. Nejedná se o vzdělávací nebo vyučovací metodu, ale vzdělávání vycházející z podstaty osobnosti a charakteru žáka. Je ovšem nutné, aby si žák byl plně vědom svých možností a vlastních omezení. Cílem je rozvoj žáka po všech stránkách, nikoliv jen některé stránky jeho individuality. Každý žák se učí jiným způsobem i jinak rychle, proto vyžaduje individuální přístup, který mu pomůže poznat sama sebe, rozvíjet své schopnosti, vyrovnat se se svými nedostatky a naučit se je překonávat.

Prostřednictvím vzdělávacího modelu s individuálním přístupem může každý žák získávat nové znalosti a rozvíjet své kladné stránky. Rodiče by pak měli být schopni uplatňovat v rodinném kolektivu stejná základní pravidla jako ve škole. Nesoulad mezi přirozeným prostředím vzdělávání, rodiny a školy by mohl vést k tomu, že by úsilí o zlepšení výsledků žáků a upevnění jejich vůle nepřineslo žádné plody.

Náš pedagogický tým vytvořil manuál na tutoriální systém, který nabízíme k dispozici všem – především pedagogickým pracovníkům, kteří jek chtěli využít ve své praxi. Více : Tutoriální systém na základní škole

4. Vzdělávací excelence

Dbáme na to, aby naši žáci získali kvalitní vzdělání. Uvědomujeme si, že pouhá digitalizace některých procesů výuky nestačí. Neustále pracujeme na posílení vnitřní motivace dětí k učení. Pravidelně provádíme evaluaci výuky našich učitelů, abychom dětem poskytli to nejlepší. Zaměřujeme se na implementaci moderních metod vzdělávání, jakými jsou projektová výuka, vrstevnické vyučování nebo kooperativní učení. Naši učitelé se pravidelně školí, aby dětem výuku zpestřili a zvýšili jejich motivaci. Náš přístup se pak odráží ve výsledcích srovnávacích zkoušek. Na druhém stupni naši žáci dosahují lepších výsledků, než mají mnohá víceletá gymnázia.

5. Duchovní přesah vzdělávání

Naše školy dětem nabízejí náboženské vzdělávání, které probíhá v souladu se základními principy katolické nauky. Je dobrovolné a respektuje svobodu názoru. Skutečnost, že výuka v našich školách bere v potaz nadpřirozenost lidské existence a probíhá v souladu s křesťanskými hodnotami, vychází z toho, že rodiče mají právo vybrat svým dětem vhodný způsob vzdělávání a učitelé mají zase právo pracovat ve shodě s tímto vzdělávacím modelem.

Naše školy nejsou církevní, jsou otevřené pro rodiče a děti všech vyznání.