Naše základní škola získala grant Hlavního města Prahy na podporu vzdělávání pro rok 2017. Dotaci jsme dostali na projekt „Pětidenní seminář jakožto prevence rizikového chování žáků” a projekt „Zajištění vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků: kritické myšlení”.

Podpora nám umožní zrealizovat souvislé aktivity za účelem prevence rizikového chování žáků na přelomu května a června 2017 a školení pedagogického sboru v srpnu 2017.

Naše poděkování patří Magistrátu hlavního města Prahy a všem pedagogům, kteří se podíleli na získání a realizaci grantu.

Logo HMP