FINANČNÍ POMOC STUDENTŮM

Slevy a stipendia pro školní rok 2022-2023

 

Ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Parentes Praha schválila pro školní rok 2022-2023 následující podmínky slev na školném:

SLEVA BONUS
Sleva za včasnou platbu ●    10% sleva na školné
Sleva pro děti zaměstnanců ●    50% sleva na školné
Sleva pro 2 a více dětí zapsaných do školy 2. dítě ●    10% sleva na školné
3. dítě ●    20% sleva na školné
4. dítě ●      30% sleva na školné
5. dítě ●      40% sleva na školné
6. dítě ●      50% sleva na školné
7. dítě ●    60% sleva na školné
8. dítě ●    70% sleva na školné
MIMOŘÁDNÁ SLEVA BONUS
Finanční pomoc ● Variabilní sleva podle ekonomických potřeb.
Sleva za vynikající studijní výsledky ●    Variabilní sleva v závislosti na studijních výsledcích a finančních potřebách.

 

Požadavky a lhůty pro každý z těchto slevou jsou uvedeny níže.


 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  1. Předchozí slevy: Slevy, které byly dohodnuty mezi školou a jednotlivými rodinami před školním rokem 2022-2023, budou respektovány.
  2. Školné: Veškerá zde poskytovaná finanční pomoc se týká pouze snížení školného. To znamená, že všichni žáci musí hradit plnou částku za všechny další služby, které ve škole využívají a které nejsou zahrnuty do školného (např. školní doprava atd.).
  3. Maximální výše slevy: Slevy se sčítají (až na některé výjimky), ale maximální sleva, která se vztahuje na žáka na školné, činí 85 %. Proto i v případě, že mají nárok na vyšší slevu, musí všichni žáci zaplatit alespoň 15 % školného.
  4. Doba trvání slevy: Veškeré slevy jsou poskytovány pouze na jeden školní rok a pro jejich další platnost je třeba pro následující školní rok o ni znovu požádat. Pokud je sleva udělena během školního roku, její platnost končí na konci daného školního roku a musí být znovu přidělena i po něm.
  5. Obecný požadavek: pro všechny slevy platí jeden požadavek: žadatelé musí mít v době podání žádosti o pomoc vyrovnané finanční závazky vůči škole.
  6. Slevy: Slevy jsou automaticky a všeobecně poskytované slevy na školném. To znamená, že na jedné straně není nutné, aby žák o podporu výslovně žádal (slevy jsou automaticky uplatněny na každého studenta, který splňuje požadavky), a na druhé straně bude stejná sleva uplatněna na všechny studenty, kteří splňují stejné požadavky.
  7. Mimořádná sleva: Mimořádná sleva naopak představuje snížení školného, u nichž je k jejich udělení třeba výslovné žádosti a jejich výše je proměnlivá. To znamená, že jejich udělení není automatické, ale vyžaduje výslovnou žádost rodiny žáka, ke které je přiložena příslušná dokumentace. Na druhou stranu procento slevy nebude pro všechny stejné, ale může se lišit v závislosti na žákovi s ohledem na různé okolnosti a potřeby každé rodiny.

 

II. DRUHY FINANČNÍ PODPORY: SLEVY A MIMOŘÁDNÉ SLEVY

1. SLEVA ZA PLATBU PŘEDEM

Tato sleva se vztahuje na žáky, kteří zaplatí celé roční školné v prvním měsíci školního roku (září). Jinak řečeno, jedná se o slevu pro ty, kteří zaplatí roční školné předem a jednorázově.

Sleva za včasnou platbu, která bude přiznána v tomto roce, je následující:

SLEVA POŽADAVKY
10% ● Zaplatit v prvním měsíci školního roku (září) celkovou částku školného odpovídající celému školnímu roku.

● mít vyrovnané finanční závazky vůči škole (nezaplacení po dobu 2 měsíců je dostatečným důvodem pro automatické neaplikování slevy).

2. SLEVA PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Tato sleva se vztahuje na žáky, kteří jsou dětmi někoho, kdo ve škole pracuje.

Schválená sleva pro děti zaměstnanců školy je následující:

SLEVA POŽADAVKY
50% ● dítě někoho, kdo ve škole pracuje.

● mít vyrovnané finanční závazky vůči škole (nezaplacení po dobu 2 měsíců je dostatečným důvodem pro automatické neaplikování slevy).

 

Tuto slevu nelze kombinovat se slevou pro 2 a více dětí zapsaných do školy.

3. SLEVA PRO 2 A VÍCE DĚTÍ ZAPSANÝCH DO ŠKOLY.

Tato sleva se vztahuje na rodiny, které mají ve škole současně zapsáno více než jedno dítě. Konkrétně se na školné za každé dítě uplatňuje jiná – postupně vyšší – sleva podle pořadí daného dítěte.

Schválené slevy pro 2 a více dětí zapsaných do školy jsou:

SLEVA POŽADAVKY
10% ● druhé dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

20% ● třetí dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

30% ● čtvrté dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

40% ● páté dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

50% ● šesté dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

60% ● sedmé dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

70% ● osmé dítě zapsané ve škole.

● Dodržuje finanční závazky.

Tuto slevu nelze kombinovat se slevou pro děti zaměstnanců školy.

4. MIMOŘÁDNÉ SLEVY

O tyto slevy je možné požádat nadaciParentes prostřednictvím následujícího formuláře.

O mimořádnou slevu mohou požádat rodiny, které mají ve škole zapsané dítě a potřebují ji. Za tímto účelem musí řádně slevu zdůvodnit. (viz bod IV: Dokumenty přikládané k žádosti o mimořádnou slevu).

Termín pro podání žádosti o tuto slevu je obvykle březen a duben předchozího školního roku (viz bod III. Termíny pro podání žádosti a poskytnutí mimořádné slevy). Po podání žádosti provede nadace Parentes hodnocení a nakonec sdělí své rozhodnutí rodině prostřednictvím školy (vždy před začátkem školního roku). Po začátku akademického roku je také možné o tento grant požádat (po dodržení některých mimořádných postupů).

Výše mimořádné slevy je variabilní – tj. není pevně stanovena, ale liší se u jednotlivých žáků – v závislosti na sociální a ekonomické situaci rodiny a dalších faktorech, které určí vedení školy.

Schválené podmínky žádosti o mimořádnou slevu jsou následující:

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O MIMOŘÁDNLU SLEVU
●     žák musí v posledním školním roce absolvovat všechny předměty a dosáhnout minimálního studijního průměru alespoň 7/10.

●     řádně odůvodnil potřebu mimořádné slevy (viz bod IV: Dokumentace odůvodňující potřebu finanční podpory).

●     Žák se za celou dobu studia nedopustil žádného disciplinárního přestupku a nemá problémy s chováním.

●     mít vyrovnané finanční závazky vůči škole (nezaplacení po dobu 2 měsíců je dostatečným důvodem pro automatické neaplikování slevy).

ZÁVAZKY, KTERÉ ŽÁK PŘIJAL V RÁMCI FINANČNÍ PODPORY.
●     Pokud dojde ke změně ekonomických potřeb rodiny, která o slevu požádala, zavazuje se rodina informovat školu (nejpozději do jednoho měsíce), aby škola mohla znovu zvážit, zda příspěvek prodloužit či nikoliv (pokud rodina školu o této změně okolností neinformuje, může to být důvodem pro nepřiznání příspěvku na následující školní rok).

 

5. MIMOŘÁDNÁ SLEVA ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY

O toto stipendium se žádá nadaci Parentes prostřednictvím následujícího formuláře.

Žádat mohou žáci, kteří v posledních třech letech dosáhli velmi dobrých studijních výsledků a kteří mohou zdůvodnit potřebu slevy na školném.

Stejně jako v případě mimořádné slevy je termín pro podání žádosti o tuto slevu březen a duben předchozího školního roku (viz bod III. Termíny pro podání žádosti a udělení grantů). Nadace Parentes žádost posoudí a své rozhodnutí sdělí rodině prostřednictvím školy před začátkem školního roku. V každém případě je možné o tuto slevu požádat i po začátku školního roku a lze jej vyřídit mimořádným způsobem.

Výše slevy za vynikající studijní výsledky bude variabilní – bude se lišit žák od žáka – v závislosti na sociální a ekonomické situaci rodiny a dalších faktorech, které určí vedení školy.

Schválené podmínky pro podání žádosti o stipendium za vynikající studijní výsledky jsou:

POŽADAVKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM EXCELENCE
●     žák musí mít za poslední tři akademické roky studijní průměr minimálně 9/10.

●     žák je žákem školy v posledních 3 letech.

●     řádně odůvodnil potřebu mimořádné slevy (viz bod IV: Dokumenty přikládané k žádosti o mimořádnou slevu).

●     žák se za celou dobu studia nedopustil žádného disciplinárního přestupku a nemá problémy s chováním.

●     mít vyrovnané finanční závazky vůči škole (nezaplacení po dobu 2 měsíců je dostatečným důvodem pro automatické neaplikování slevy).

ZÁVAZEK, KTERÝ ŽÁK PŘIJAL PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM ZA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY.
●     Pokud dojde ke změně ekonomických potřeb rodiny, která o příspěvek požádala, zavazuje se rodina informovat školu (nejpozději do jednoho měsíce), aby škola mohla znovu zvážit, zda příspěvek prodloužit nebo upravit jeho snížení (pokud rodina tuto změnu okolností neoznámí, může to být důvodem pro nepřiznání příspěvku na následující školní rok).

 


 

III. LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O SLEVY A JEJICH UDĚLOVÁNÍ

Nadace Parentes stanovuje termíny pro podávání žádostí o slevy, aby bylo možné co nejvhodněji rozdělit roční stipendijní fond. Rodiny žádají o slevu v předchozím akademickém roce, aby byla určitá časová rezerva na posouzení slevy a odpověď před začátkem dalšího školního roku.

Termíny jsou následující:

MES LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ SLEV
BŘEZEN-DUBEN ●     Rodiny podají žádost o slevu a přiloží k ní všechny příslušné dokumenty.
KVĚTEN ●     Nadace Parentes vyhodnotí předložené žádosti o stipendia a rozhodne o jejich rozdělení, pokud to považuje za nutné.
ČERVEN-ČERVENEC ●     Nadace Parentes prostřednictvím školy písemně informuje rodiny, které o stipendium požádaly, o jeho přiznání nebo nepřiznání.
ZÁŘÍ ●     Uplatní se první měsíční bonus odpovídající stipendiu.

Ve výjimečných případech – pokud je to nutné – mohou rodiny požádat o slevy i mimo tyto lhůty. V takovém případě bude jejich vyhodnocení a udělení probíhat individuálně a bez stanovené lhůty.

 


IV. DOKUMENTY PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O MIMOŘÁDNOU SLEVU

Aby rodina odůvodnila potřebu slevy, musí předložit dokumentaci prokazující její potřebu. Obecně platí, že kromě vyplněného formuláře žádosti o grant je třeba přiložit následující dokumentaci:

PŘÍJMY DOMÁCNOSTI ●     potvrzení o výši příjmů za poslední kalendářní rok a kopie výplatních pásek za poslední 3 měsíce, případně rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti všech osob žijících ve společné domácnost.
VÝDAJE NA DOMÁCNOST ●     kopie dokladů o výdajích domácnosti: hypotéka, nájemné nebo splátky půjček.
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ●     kopie posledního přiznání k dani z příjmu osob žijících ve společné domácnosti, pokud je to relevantní.
SOCIÁLNÍ DÁVKY ●     kopie o přiznání dávek sociálního a nemocenského pojištění, které domácnost pobírá

Kromě této dokumentace lze samozřejmě podle potřeby připojit další užitečné informace.


V. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DALŠÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad finanční pomoci žákům (slevy a granty), kontaktujte nás:

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha
Michal Šabatka
tel: 212 340 021
email: sabatka@parentes.cz