Šance pro každé dítě

Naše škola získala grant EU v rámci výzvy Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, OP Praha – pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha a je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Název výzvy: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: Šance pro každé dítě
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001510
Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 3. 2020
Datum ukončení realizace 31. 8. 2021, prodlouženo do 30. 6. 2022

Podporované aktivity

 • dvojjazyčný asistent – poskytnutí podpory dětem s odlišným mateřským jazykem a pro práci v kolektivu, podpora pedagogovi při organizaci výuky, pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit
 • 4-denní stáž – 24 hodin řízených aktivit v zahraniční škole (pozorování / stínování učitelů v hostitelské škole, vedení debat a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli) a prezentace závěrů stáže v domácí škole
 • setkání rodičů a učitele s expertem a zástupcem školy – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách –
 • komunitní osvětové setkání s odborníkem – komunitní osvětové setkání rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu

 • dvojjazyčný asistent – podpora dvojjazyčného školního asistenta školám a žákům s odlišným mateřským jazykem, kontinuální práce v kolektivu dítěte s OMJ, podpora pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv, pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit, metodická podpora učitelům
 • 4-denní stáž – 24 hodin řízených aktivit v zahraniční škole (pozorování / stínování učitelů v hostitelské škole, vedení debat a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli) a prezentace závěrů stáže v domácí škole
 • 4-hodinový blok projektové výuky  pro 1 třídu s expertem – ve spolupráci pedagog – odborník pro 1 třídu v rozsahu alespoň 4*45 min
 • setkání rodičů a učitele s expertem a zástupcem školy – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • komunitní osvětové setkání s odborníkem – komunitní osvětové setkání rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu
 • doučování žáků s OMJ ve školách – podpora dětí s OMJ v hlavních a odborných předmětech, individuální přístup a další pomoc při výkladu probíraných témat během výuky atp.
 • volnočasový klub – prevence školního neúspěchu žáků, podpora vzájemného porozumění majoritní a menšinové populace žáků