Náš tým

Výběr a kvalifikace pedagogů

Noví uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Každý pedagog Základní školy Parentes Praha se dále vzdělává ve svém oboru – absolvuje různá školení, sdílí své zkušenosti s ostatními atd.

Výběr a další vzdělávání pedagogů

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková

Ředitelka školy
rybnickova@parentes.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy se zaměřením na matematiku a německý jazyk a literaturu. Druhý magisterský titul získala na římské univerzitě Pontificia Università della Santa Croce, Filozofická fakulta, obor Metafyzika a věda. Pedagogické zkušenosti získala nejprve výukou na několika základních a středních školách (Vlašim, Praha, Brno), od roku 2011 byla ředitelkou Základní školy Parentes v Dobřejovicích nedaleko Říčan, odkud v září 2014 přesídlila do pražské školy Parentes. Je součástí vedení EASSE (European European Association of Single-Sex Education).

Mým cílem je pomoci vybudovat kvalitní školu, kde bude dětem poskytováno nejen všestranné vzdělání na co nejkvalitnější úrovni, ale rovněž vytvořeny podmínky pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Přála bych si, aby z našich žáků vyrostli opravdu šťastní lidé.

Mgr. Maria Glitzner

Zástupkyně ředitelky školy
glitzner@parentes.cz 

Vystudovala Pedagogickou Fakultu Univerzity ve Vídni, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň se zaměřením na anglický jazyk a literaturu a latinu. Má dlouhodobé zkušenosti s výukou angličtiny a latiny na různých gymnáziích ve Vídni. Na podzim 2007 se odstěhovala do Čech. Má velké nadání jak pro studium, tak pro výuku cizích jazyků. V posledních letech pracovala jako učitelka němčiny pro dospělé na jazykové škole v Praze. Od září 2017 patří k týmu Parentes, se kterým už několik let předtím externě spolupracovala.

Ve svém životě jsem už prošla mnoha školami. Kolektiv ve škole Parentes je velmi kamarádský a milý. Také se mi moc líbí, že se zde snažíme o formování osobnosti žáků.

Mgr. Josef Vašíček

Zástupce ředitelky školy
vasicek@parentes.cz 

Vystudoval Gymnázium a hudební školu hl. m. Prahy. Následně vystudoval Filosofickou fakultu, obor Historie – obecné dějiny se zaměřením na dějiny Evropy, a jeho specializací je meziválečné období v Evropě. Během studií na gymnáziu a univerzitě vedl sportovní a vzdělávací aktivity pro mládež v rámci BESIP teamu. Mezi jeho zájmy patří hra na violoncello a klavír, sport, cestování a četba.

Jsem velmi rád součástí inspirujícího týmu skvělých kolegů. Těším se, že spolu s žáky podnikneme mnoho podnětných výletů do minulosti.

Učitelé ve školním roce 2021/2022

Mgr. Regina Kolůchová

Třídní učitelka 1. třídy
koluchova@parentes.cz 

Studovala na Stojanově gymnáziu na Velehradě a následně na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Při studiu na vysoké škole pracovala po dobu dvou let jako asistent pedagoga na klasické i komunitní základní škole v Praze.

Těším se na všechno, co mě s dětmi čeká.

Mgr. Kristýna Malíková

Třídní učitelka 2. třídy
malikova@parentes.cz 

Po gymnáziu v Uherském Hradišti vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii a psychopedii. Následně tři roky učila na základní škole v Březolupech. Již při studiu na gymnáziu se věnovala práci s dětmi a mládeží velehradské farnosti a během studia v Olomouci začala spolupracovat také s organizací ISIS – občanským sdružením pro pomoc náhradním rodinám. Již od dětství se stala jejím druhým domovem ZUŠ v Uherském Hradišti. Kromě hudby také ráda čte, chodí do divadla, cestuje a setkává se s přáteli.

Práce s dětmi je pro mě činností, která dává smysl. Jsem ráda, že se díky tomu můžu podílet na rozvoji osobnosti každého dítěte, že se můžeme společně učit, tvořit a objevovat.

Mgr. Lucie Melecká

Třídní učitelka 3. třídy
melecka@parentes.cz 

Vystudovala střední pedagogickou školu v Krnově, z níž pokračovala ve studiu na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací Hudební výchovy. Během studia byla asistentkou na soukromé základní škole Nový Porg. Po vysoké škole se nadále věnovala dětem jako au pair a vzdělávání dětí soukromě v rodinách. Kromě hudby a hry na hudební nástroje, které jsou jejím velkým koníčkem se zajímá o psychologii, ráda cestuje, čte a také sportuje.

Práci s dětmi vnímám jako poslání. Jsem ráda, když jim mohu předat znalosti, různé dovednosti a podílet se na jejich vzdělávání, aby se naučily znát pravé hodnoty života a byly v dospělosti šťastné.

Mgr. Marcela Kyzlinková

Třídní učitelka 4. třídy, metodik prevence
kyzlinkova@parentes.cz 

Vystudovala střední ekonomickou školu a dvouleté abiturientské studium na střední zdravotnické škole v Praze. Získala zkušenosti v ekonomické a zdravotnické oblasti. Po roce 1991 dlouhodobě pracovala a studovala v rakouském Grazu, v Londýně a Glasgow ve Velké Británii a krátký čas ve španělské Seville. Následovaly další studijní a pracovní pobyty v USA a Austrálii. Velmi obohacujícími byly také mnohé poznávací cesty zejména pak po Jihovýchodní Asii a Novém Zélandě. Své pedagogické zkušenosti sbírala v pozici asistentky učitele po mnoho let v Britské mezinárodní škole v Praze a dále pak také jako asistentka učitele a učitelka volnočasových aktivit na základní škole Nový PORG v Krči. Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ zakončila v červnu 2015.
Je členkou Balonklubu Praha a potápěčka s oprávněním CMAS, aktivně se věnuje svým dvěma dcerkám, společně tráví čas tvorbou, výlety do přírody, cestováním a sportem. Těší se z blízkosti zvířat a bez psa téměř nikam nevyrazí.

Vnitřní motivace k učení a poznávání nového je nejsilnějším hnacím motorem pro úspěch v životě každého člověka. Cítím, že mým úkolem z pozice učitele, je ji v dítěti pomáhat probouzet. Podporovat jeho individuální rozvoj a schopnost sebehodnocení, upevnit jeho potřebu sounáležitosti a pomáhat mu poznávat sebe sama a své kořeny, rozvíjet jeho cit pro morální hodnoty a spolupracovat spolu s ním na vzdělávání a přátelské atmosféře školy.

Mgr. Jolana Lásková

Třídní učitelka 5. třídy
laskova@parentes.cz

Bc. Marta Nocarová

Třídní učitelka 6. třídy, koordinátor ICT
nocarova@parentes.cz

Pochází z Plzně, kde studovala na Církevní gymnáziu Plzeň, rok strávila na střední škole v USA. Nyní studuje na Matematicko-fyzikální fakultě učitelství matematiky a fyziky. Mezi její zájmy patří kromě fyziky také běhy na dlouhé tratě, lezení a četba. Na Parentes učí matematiku, fyziku a informatiku.

Podíváme-li se na svět pohledem matematiky a fyziky, vidíme jej ještě o něco krásnější a zajímavější. Informatika je zase prostředkem ke zkoumání světa a propojování lidí. Doufám, že své studenty pro tyto předměty nadchnu. 

Mgr. Žofia Borzíková

Třídní učitelka 7. třídy
borzikova@parentes.cz 

Vystudovala gymnázium v Popradě a na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze dokončila studium učitelství chemie a matematiky. Věnuje se také individuálnímu doučování studentů. Ráda čte, mezi její koníčky patří historie, sport a cestování. Mluví anglicky a německy.

Možnost pracovat v ZŠ Parentes mi přináší poznání nového směru práce s žáky. Individuální přístup, rodinné prostředí a přijímání odpovědnosti za své vlastní konání považuji za důležité pilíře při vzdělávání mladých lidí. Mým cílem je přivádět žáky k novému poznávání osobní zkušeností, přimět je chápat smysl nabývání nových znalostí a dovedností a především naučit je brát chemii jako neodmyslitelnou součást našeho každodenního života...těším se, že se společně s žáky budeme navzájem obohacovat nejenom novými znalostmi a zkušenostmi, ale také zážitky ať už ze společného či osobního "chemického" života. 

Mgr. Radka Petrasová

Třídní učitelka 8. třídy, metodik prevence
petrasova@parentes.cz 

Po střední pedagogické škole a ročním pomaturitním studiu anglického jazyka vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na AJ. Souběžně několik let studovala i obor Hudební výchova pro 2. a 3. stupeň. Během studia absolvovala v rámci programu Erasmus roční pobyt na University of Amsterdam. Po studiích pracovala převážně jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole, kde učila děti i dospělé, skupiny i jednotlivce všech jazykových úrovní, pracovala i jako třídní učitelka v běžné ZŠ. Dříve vedla turistický oddíl, podílela se na organizaci výletů a táborů, hodně cestovala, nejraději do středoasijských hor. Nyní se věnuje převážně své rodině, má 2 syny, a zbývá-li čas, potěší ji pobyt v přírodě, nejlépe opět na horách, hudba či zajímavá výstava.

Přestože mě výuka angličtiny vždy velmi bavila, občas se mi zastesklo po školním prostředí. V těch chvílích se mé představy ubíraly k nějaké menší škole, kde je prostor pracovat s dětmi dle jejich potřeb, zájmů i individuálního tempa, kde se cítí bezpečně, kde se s nimi jedná důstojně a kde je jim umožněn všestranný rozvoj. Bez nadsázky mohu říct, že Parentes mé představy o takové škole dokonce předčila.

Eliška Hoppeová, DiS.

Třídní učitelka 9. třídy, vychovatelka ŠD
hoppeova@parentes.cz 

Po maturitě na Akademickém gymnáziu Štěpánská v Praze vystudovala obor sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogicko-sociální Evropská. Nyní pokračuje ve studiu Specializace v pedagogice na HTF UK. Baví ji jazyky (AJ, ŠJ, IT, FJ), hudba, umění či ochrana životního prostředí.

V práci s dětmi je pro mě nejdůležitější vzájemná důvěra a přátelský vztah, díky kterým se do školy všichni těšíme.

Marta Krejčíková

Učitelka hudební výchovy, klavíru a sólového zpěvu, asistentka pedagoga a koordinátorka kroužků
krejcikova@parentes.cz 

Na Univerzitě Karlově v Praze na Pedagogické fakultě absolvovala doplňující pedagogické studium v programu celoživotního vzdělávání a získala způsobilost vychovatel – pedagog volného času. Svoje poslání vychovávat a vzdělávat žáky naplňuje posledních 24 let. V Základní škole Parentes je asistentkou pedagoga ve 2. třídě, učí hudební výchovu od 1. do 5. třídy, hru na klavír a sólový zpěv. Členství ve Společnosti pro hudební výchovu České republiky je pro ni další inspirací pro práci s žáky. Je matkou dvou dospělých dětí, těší ji hra na klavír a na kytaru, zpěv a pěší turistika.

Na naší škole pomáhám žákům v rozvoji jejich osobnosti a utvářím s nimi vztahy založené na vzájemné důvěře. Společné zážitky prohlubují naše vztahy a spolupráce s rodiči a s ostatními pedagogy zajišťují žákům bezpečné prostředí, ve kterém se všestranně rozvíjejí. Výchovu a vzdělávání vnímám jako celoživotní procesy, které utvářejí nejenom žáky, ale i mě. Jsem vděčná, že toho mohu být součástí.

Mgr. Magdaléna Vondráčková

Učitelka anglického jazyka
mezovska@parentes.cz

Jako rozená Slovenka studovala ve své rodné Banské Bystrici učitelství matematiky a anglického jazyka a literatury. Do Prahy ji přitáhla Hejného metoda přes několik studijních pobytů, které ji přesvědčily, že zůstat v Praze se vyplatí. Kromě učitelství ji hodně zajímá a přitahuje práce s mládeží v neformálním prostředí formou zážitkové pedagogiky. Proto kromě školy Parentes se s ní můžete setkat i u salesiánů v Kobylisích.

Nejvíc ze všeho mě na dětské duši přitahuje její kreativita, nespoutanost, nebojácnost zkoušet a touha poznávat. Proto s dětmi trávím téměř všechen svůj čas.

Václav Kubíček

Učitel fyziky
kubicek@parentes.cz

Po absolutoriu Arcibiskupského gymnázia v Kroměřiži studuje třetím rokem na Matematicko-fyzikální fakultě Univezity Karlovy bakalářský obor Obecná fyzika. Ve volném čase se rád věnuje turistice s přáteli, sportu a podílí se na organizaci dětských táborů Troglodyt. Na ZŠ Parentes učí prvním rokem fyziku.

Jsem přesvědčený, že základní škola má pomoci vychovávat komplexní osobnosti s kulturním i přírodovědeckým rozhledem.  

Mgr. Magda de Pedro Salazar

Učitelka španělského jazyka
magdapedro@parentes.cz 

Narodila se ve španělské Valencii, vystudovala právo na Vídeňské univerzitě. Od roku 1994 žije v Praze, kde se jako ředitelka Kulturního a studijního centra Pětidomí dlouhodobě věnuje celkovému vzdělávání mládeže a dospělých. Spolupracuje na různých vzdělávacích projektech jak v České republice, tak v zahraničí. Od vzniku Mateřské školky Lipka se věnuje rozvoji této instituce. Má mnohaleté zkušenosti s výukou španělštiny.

Vždy mě bavilo a stále baví učit. Výuce španělštiny se věnuji už dlouhá léta. Většinou jsem vzdělávala dospělé a nabídku ze školy Parentes, abych učila děti, vidím jako krásnou výzvu. Mým přáním je nejen přiblížit žákům španělskou kulturu a jazyk, ale také jim otevírat obzory při poznávání jiné mentality, jiných zvyků atd. Ráda výukou španělštiny přispěji k uskutečňování ideálů škol Parentes.

Bc. Radek Chalupa

Učitel matematiky v 8. a 9. třídě
chalupa@parentes.cz 

Studoval na Gymnáziu Budějovická v Praze. Poté nastoupil ke studiu matematiky na MFF UK, avšak nechal se zlákat zajímavějším studiem matematiky a informatiky zaměřeným na učitelství. Nyní studuje navazující magisterské studium tohoto oboru, současně se věnuje doučování matematiky. Mezi jeho zájmy patří především sport, hlavně cyklistika, běhání a koloběžka, a hlavolamy typu Rubikovy kostky.

Na matematice je krásné řešení problému, které zpočátku neznáme, ale můžeme ho sami objevit. Na učení mě baví, že právě předávání znalostí a dovedností jiným, které samo o sobě je radostné, mě mnohdy naučí věcem lépe rozumět.

Bc. Ivona Hanušová

Učitelka českého jazyka v 6. a 7. třídě
hanusova@parentes.cz 

Jmenuji se Ivona Hanušová, studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy český a anglický jazyk. V Parentes vyučuji český jazyk na 2. stupni.
Mezi mé zájmy patří turistika, plavání, cestování a literatura.

Bc. Linda Bendová

Učitelka zeměpisu v 9. třídě
bendova@parentes.cz 

Barbora Prokůpková

Učitelka tělesné výchovy ve 4. třídě
prokupkova@parentes.cz 

Bc. Patricia Cerón Rodriguez

Učitelka španělštiny v 6. a 7. třídě
patricia@parentes.cz 

Bc. Monika Ponnardová

Učitelka anglického jazyka
ponnardova@parentes.cz 

Milan Holeček

Učitel matematiky v 5. třídě
holecek@parentes.cz

Bc. Zdislava Dudková

Učitelka HV na druhém stupni
dudkova@parentes.cz

Asistenti & školní družina

Terezie Vašíčková

Asistentka pedagoga, školní asistentka
vasickova@parentes.cz 

Vystudovala Hudební gymnázium, obor housle a klavír. Dále absolvovala kurz asistenta pedagoga na Vyšší odborné škole Jabok. V současné době studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšší odborné škole ve Svatém Janu pod Skalou. Svůj volný čas nejradši tráví v lese péčí o lesní zvěř a o přírodu. Ráda fotí, čte, výletuje po horách, poslouchá hudbu a příležitostně si zahraje na housle či klavír.

K práci v naší skvělé škole jsem se dostala naprostou náhodou, nicméně práce s dětmi mne natolik baví, naplňuje a inspiruje, že bych ji už za nic nevyměnila. Moc se těším na další společný rok. 

Jana Summerová

Asistentka pedagoga
summerova@parentes.cz 

Veronika Priharová

Asistentka pedagoga
priharova@parentes.cz 

Mgr. Monika Takáčová

Asistentka pedagoga, výchovný poradce
takacova@parentes.cz 

Mária Müllerová 

Učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností, vychovatelka školní družiny

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu. Učila 3 roky na 1. stupni ZŠ a nyní sedmým rokem pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Učí výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Je matkou 3 dospělých dětí. Má ráda přírodu, turistiku, jízdu na kole a ruční práce.

Ondřej Hájek

Výpomoc v odpolední družině, kroužek Anglická družina

Mgr. Sára Pokorná

Odborný průvodce projektu Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Vendula Moravcová, Emilie Hasmanová, Milan Holeček, Patricia Cerón Rodriguez

Dohled nad žáky před začátkem vyučování

Administrativa

Bc. Vlasta Kopová

Hospodářka

Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt.

Chcete se k nám přidat?

Těšíme se, že poznáme nové kolegy, kteří učí s radostí a touží ve výuce uplatnit svou kreativitiru a své nápady.

Nabídka zaměstnání