Náš tým

Výběr a kvalifikace pedagogů

Noví uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Každý pedagog Základní školy Parentes Praha se dále vzdělává ve svém oboru – absolvuje různá školení, sdílí své zkušenosti s ostatními atd.

Výběr a další vzdělávání pedagogů

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Veronika Rybníčková

Ředitelka školy
rybnickova@parentes.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň školy se zaměřením na matematiku a německý jazyk a literaturu. Druhý magisterský titul získala na římské univerzitě Pontificia Università della Santa Croce, Filozofická fakulta, obor Metafyzika a věda. Pedagogické zkušenosti získala nejprve výukou na několika základních a středních školách (Vlašim, Praha, Brno), od roku 2011 byla ředitelkou Základní školy Parentes v Dobřejovicích nedaleko Říčan, odkud v září 2014 přesídlila do pražské školy Parentes. Je součástí vedení EASSE (European European Association of Single-Sex Education).

Mým cílem je pomoci vybudovat kvalitní školu, kde bude dětem poskytováno nejen všestranné vzdělání na co nejkvalitnější úrovni, ale rovněž vytvořeny podmínky pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Přála bych si, aby z našich žáků vyrostli opravdu šťastní lidé.

Mgr. Maria Glitzner

Zástupkyně ředitelky školy
glitzner@parentes.cz 

Vystudovala Pedagogickou Fakultu Univerzity ve Vídni, obor Učitelství pro 2. a 3. stupeň se zaměřením na anglický jazyk a literaturu a latinu. Má dlouhodobé zkušenosti s výukou angličtiny a latiny na různých gymnáziích ve Vídni. Na podzim 2007 se odstěhovala do Čech. Má velké nadání jak pro studium, tak pro výuku cizích jazyků. V posledních letech pracovala jako učitelka němčiny pro dospělé na jazykové škole v Praze. Od září 2017 patří k týmu Parentes, se kterým už několik let předtím externě spolupracovala.

Ve svém životě jsem už prošla mnoha školami. Kolektiv ve škole Parentes je velmi kamarádský a milý. Také se mi moc líbí, že se zde snažíme o formování osobnosti žáků.

Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová

Zástupkyně ředitelky školy
havlicova@parentes.cz 

Po absolvování Církevního gymnázia Plzeň vystudovala Dějiny křesťanského umění na KTF UK, souběžně studovala Právnickou fakultu UK. V následujících letech pracovala ve školství především jako nepedagogický pracovník, nicméně v touze po aktivním předávání vědomostí žákům si posléze doplnila studium pedagogiky. Zároveň absolvovala kurzy Průvodce cestovního ruchu a Průvodce Prahou organizované Prague City Tourism, kde v současnosti působí jako lektorka. Těžiště činnosti posledních let představovala úzká spolupráce s edukačním oddělením Galerie hlavního města Prahy, kde má mimo jiné na starosti práci se školními skupinami.

Jsem ráda, že jsem mohla nastoupit na palubu lodi Parentes. Věřím, že doposud získané zkušenosti i vědomosti povedou k příjemné plavbě, která mé kolegy, mé žáky (ale také mne) obohatí o mnoho nového a zajímavého. Ve své edukační práci se ráda zaměřuji na interdisciplinaritu a zajímá mě koncept průřezových témat ve vzdělávání.

Učitelé ve školním roce 2022/2023

Mgr. Zuzana Světlíková

Třídní učitelka 1. třídy
svetlikova@parentes.cz

Mgr. Regina Kolůchová

Třídní učitelka 2. třídy
koluchova@parentes.cz

Studovala na Stojanově gymnáziu na Velehradě a následně na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Při studiu na vysoké škole pracovala po dobu dvou let jako asistent pedagoga na klasické i komunitní základní škole v Praze.

Těším se na všechno, co mě s dětmi čeká.

Mgr. Kristýna Malíková

Třídní učitelka 3. třídy
malikova@parentes.cz

Po gymnáziu v Uherském Hradišti vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii a psychopedii. Následně tři roky učila na základní škole v Březolupech. Již při studiu na gymnáziu se věnovala práci s dětmi a mládeží velehradské farnosti a během studia v Olomouci začala spolupracovat také s organizací ISIS – občanským sdružením pro pomoc náhradním rodinám. Již od dětství se stala jejím druhým domovem ZUŠ v Uherském Hradišti. Kromě hudby také ráda čte, chodí do divadla, cestuje a setkává se s přáteli.

Práce s dětmi je pro mě činností, která dává smysl. Jsem ráda, že se díky tomu můžu podílet na rozvoji osobnosti každého dítěte, že se můžeme společně učit, tvořit a objevovat.

Václav Svoboda

Třídní učitel 4. třídy
svoboda@parentes.cz

Mgr. Marcela Kyzlinková

Třídní učitelka 5. třídy, metodik prevence
kyzlinkova@parentes.cz

Vystudovala střední ekonomickou školu a dvouleté abiturientské studium na střední zdravotnické škole v Praze. Získala zkušenosti v ekonomické a zdravotnické oblasti. Po roce 1991 dlouhodobě pracovala a studovala v rakouském Grazu, v Londýně a Glasgow ve Velké Británii a krátký čas ve španělské Seville. Následovaly další studijní a pracovní pobyty v USA a Austrálii. Velmi obohacujícími byly také mnohé poznávací cesty zejména pak po Jihovýchodní Asii a Novém Zélandě. Své pedagogické zkušenosti sbírala v pozici asistentky učitele po mnoho let v Britské mezinárodní škole v Praze a dále pak také jako asistentka učitele a učitelka volnočasových aktivit na základní škole Nový PORG v Krči. Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ zakončila v červnu 2015.
Je členkou Balonklubu Praha a potápěčka s oprávněním CMAS, aktivně se věnuje svým dvěma dcerkám, společně tráví čas tvorbou, výlety do přírody, cestováním a sportem. Těší se z blízkosti zvířat a bez psa téměř nikam nevyrazí.

Vnitřní motivace k učení a poznávání nového je nejsilnějším hnacím motorem pro úspěch v životě každého člověka. Cítím, že mým úkolem z pozice učitele, je ji v dítěti pomáhat probouzet. Podporovat jeho individuální rozvoj a schopnost sebehodnocení, upevnit jeho potřebu sounáležitosti a pomáhat mu poznávat sebe sama a své kořeny, rozvíjet jeho cit pro morální hodnoty a spolupracovat spolu s ním na vzdělávání a přátelské atmosféře školy.

Bc. Klára Jůzková

Třídní učitelka 6. třídy
juzkova@parentes.cz

Vystudovala jsem VOZŠ a střední zdravotnickou školu Alšovo nábřeží. Následně jsem začala studovat FTVS UK, kde jsem se věnovala tělocviku handicapovaným. Po dokončení bakalářského studia jsem začala studovat na Pedagogické fakultě UK obory tělesná výchova a biologie. Při studiích na vysoké škole jsem se věnovala volnočasovým aktivitám dětí a věnuji se jim do teď. Působím jako lektorka gymnastiky, plavání a vedu plavecký kurz pro dospělé.

Mgr. Marta Nocarová

Třídní učitelka 7. třídy, koordinátor ICT
nocarova@parentes.cz

Pochází z Plzně, kde studovala na Církevní gymnáziu Plzeň, rok strávila na střední škole v USA. Nyní studuje na Matematicko-fyzikální fakultě učitelství matematiky a fyziky. Mezi její zájmy patří kromě fyziky také běhy na dlouhé tratě, lezení a četba. Na Parentes učí matematiku, fyziku a informatiku.

Podíváme-li se na svět pohledem matematiky a fyziky, vidíme jej ještě o něco krásnější a zajímavější. Informatika je zase prostředkem ke zkoumání světa a propojování lidí. Doufám, že své studenty pro tyto předměty nadchnu.

Mgr. Žofia Borzíková

Třídní učitelka 8. třídy
borzikova@parentes.cz

Vystudovala gymnázium v Popradě a na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze dokončila studium učitelství chemie a matematiky. Věnuje se také individuálnímu doučování studentů. Ráda čte, mezi její koníčky patří historie, sport a cestování. Mluví anglicky a německy.

Možnost pracovat v ZŠ Parentes mi přináší poznání nového směru práce s žáky. Individuální přístup, rodinné prostředí a přijímání odpovědnosti za své vlastní konání považuji za důležité pilíře při vzdělávání mladých lidí. Mým cílem je přivádět žáky k novému poznávání osobní zkušeností, přimět je chápat smysl nabývání nových znalostí a dovedností a především naučit je brát chemii jako neodmyslitelnou součást našeho každodenního života...těším se, že se společně s žáky budeme navzájem obohacovat nejenom novými znalostmi a zkušenostmi, ale také zážitky ať už ze společného či osobního "chemického" života.

Mgr. Radka Petrasová

Třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence
petrasova@parentes.cz

Po střední pedagogické škole a ročním pomaturitním studiu anglického jazyka vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na AJ. Souběžně několik let studovala i obor Hudební výchova pro 2. a 3. stupeň. Během studia absolvovala v rámci programu Erasmus roční pobyt na University of Amsterdam. Po studiích pracovala převážně jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole, kde učila děti i dospělé, skupiny i jednotlivce všech jazykových úrovní, pracovala i jako třídní učitelka v běžné ZŠ. Dříve vedla turistický oddíl, podílela se na organizaci výletů a táborů, hodně cestovala, nejraději do středoasijských hor. Nyní se věnuje převážně své rodině, má 2 syny, a zbývá-li čas, potěší ji pobyt v přírodě, nejlépe opět na horách, hudba či zajímavá výstava.

Přestože mě výuka angličtiny vždy velmi bavila, občas se mi zastesklo po školním prostředí. V těch chvílích se mé představy ubíraly k nějaké menší škole, kde je prostor pracovat s dětmi dle jejich potřeb, zájmů i individuálního tempa, kde se cítí bezpečně, kde se s nimi jedná důstojně a kde je jim umožněn všestranný rozvoj. Bez nadsázky mohu říct, že Parentes mé představy o takové škole dokonce předčila.

Marta Krejčíková

Učitelka hudební výchovy, klavíru a sólového zpěvu, koordinátorka kroužků
krejcikova@parentes.cz

Na Univerzitě Karlově v Praze na Pedagogické fakultě absolvovala doplňující pedagogické studium v programu celoživotního vzdělávání a získala způsobilost vychovatel – pedagog volného času. Svoje poslání vychovávat a vzdělávat žáky naplňuje posledních 25 let. V Základní škole Parentes učí hudební výchovu od 1. do 5. třídy, hru na klavír a sólový zpěv. Členství ve Společnosti pro hudební výchovu České republiky je pro ni další inspirací pro práci s žáky. Je matkou dvou dospělých dětí, těší ji hra na klavír a na kytaru, zpěv a pěší turistika.

Na naší škole pomáhám žákům v rozvoji jejich osobnosti a utvářím s nimi vztahy založené na vzájemné důvěře. Společné zážitky prohlubují naše vztahy a spolupráce s rodiči a s ostatními pedagogy zajišťují žákům bezpečné prostředí, ve kterém se všestranně rozvíjejí. Výchovu a vzdělávání vnímám jako celoživotní procesy, které utvářejí nejenom žáky, ale i mě. Jsem vděčná, že toho mohu být součástí.

Václav Kubíček

Učitel fyziky
kubicek@parentes.cz

Po absolutoriu Arcibiskupského gymnázia v Kroměřiži studuje třetím rokem na Matematicko-fyzikální fakultě Univezity Karlovy bakalářský obor Obecná fyzika. Ve volném čase se rád věnuje turistice s přáteli, sportu a podílí se na organizaci dětských táborů Troglodyt. Na ZŠ Parentes učí prvním rokem fyziku.

Jsem přesvědčený, že základní škola má pomoci vychovávat komplexní osobnosti s kulturním i přírodovědeckým rozhledem.  

Mgr. Josef Vašíček

Učitel dějepisu a tělesné výchovy
vasicek@parentes.cz 

Vystudoval Gymnázium a hudební školu hl. m. Prahy. Následně vystudoval Filosofickou fakultu, obor Historie – obecné dějiny se zaměřením na dějiny Evropy, a jeho specializací je meziválečné období v Evropě. Během studií na gymnáziu a univerzitě vedl sportovní a vzdělávací aktivity pro mládež v rámci BESIP teamu. Mezi jeho zájmy patří hra na violoncello a klavír, sport, cestování a četba.

Jsem velmi rád součástí inspirujícího týmu skvělých kolegů. Těším se, že spolu s žáky podnikneme mnoho podnětných výletů do minulosti.

Mgr. Magda de Pedro Salazar

Učitelka španělského jazyka
magdapedro@parentes.cz 

Narodila se ve španělské Valencii, vystudovala právo na Vídeňské univerzitě. Od roku 1994 žije v Praze, kde se jako ředitelka Kulturního a studijního centra Pětidomí dlouhodobě věnuje celkovému vzdělávání mládeže a dospělých. Spolupracuje na různých vzdělávacích projektech jak v České republice, tak v zahraničí. Od vzniku Mateřské školky Lipka se věnuje rozvoji této instituce. Má mnohaleté zkušenosti s výukou španělštiny.

Vždy mě bavilo a stále baví učit. Výuce španělštiny se věnuji už dlouhá léta. Většinou jsem vzdělávala dospělé a nabídku ze školy Parentes, abych učila děti, vidím jako krásnou výzvu. Mým přáním je nejen přiblížit žákům španělskou kulturu a jazyk, ale také jim otevírat obzory při poznávání jiné mentality, jiných zvyků atd. Ráda výukou španělštiny přispěji k uskutečňování ideálů škol Parentes.

Bc. Ivona Hanušová

Učitelka českého a anglického jazyka
hanusova@parentes.cz

Jmenuji se Ivona Hanušová, studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy český a anglický jazyk.
Mezi mé zájmy patří turistika, plavání, cestování a literatura.

Barbora Piskačová

Učitelka tělesné výchovy v 5. třídě, asistentka v 1. a 3. třídě,
piskacova@parentes.cz

Vystudovala jsem Gymnázium dr. Aleše Hrdličky v Humpolci a nyní studuji Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě v Praze, aktuálně 5. ročník. Od dětství jsem členkou skautského oddílu v Humpolci. Již několik let se podílím na fungování organizace ERA, která se věnuje především dětem a mladým v duchovním i fyzickém rozvoji. Čas strávený s dětmi je pro mě radost a těším se na naše další společné dobrodružství.

Bc. Ondřej Hájek

Učitel zeměpisu, asistent pedagoga
hajek@parentes.cz 

Mgr. Jana Králová

Učitelka španělštiny
kralova@parentes.cz 

Vystudovala obor Slovanská filologie na Univerzitě Complutense v Madridu. V rámci magisterského studijního programu studovala 2 roky na Filozofické
Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Madridu, taktéž na Univerzitě Complutense, absolvovala i specializovaný Kurz hispánských studií.
Od roku 2004 se intenzivně věnuje výuce španělštiny. Kromě Jazykového centra FF UK, kde působí od r. 2008 až doposud, vyučovala španělštinu na střední škole
(Hotelová škola Vršovická, Praha 10) i na ZŠ (ZŠ B. Hrabala, Praha 8).

Na mé práci mě nejvíce baví kontakt se španělským jazykem a španělsky mluvícím prostředím a kulturou. Vzdělávání je pro mě velkou výzvou a mým cílem je co nejefektivněji využívat všech metod a co nejlépe vést mé studenty a motivovat je ke studiu španělštiny.

Asistenti & školní družina

Veronika Priharová

Asistentka pedagoga
priharova@parentes.cz 

Bc. Patricia Cerón Rodriguez

Vychovatelka školní družiny
patricia@parentes.cz 

Pochází z Pasto, Kolumbie, Vystudovala průmyslové inženýrství v UNAD - Bogotě Kolumbie, vyučovala španělštinu a angličtinu pro děti, mládež i dospělé v Praze, Benešově a Znojmě.
Účastnila jsem se dobrovolnických programů, ráda cestuji, učím se jazyky, hraji fotbal, šachy, jezdím na kole a hraji vzdělávací hry, zajímám se o obnovitelné zdroje energie a ochranu životního prostředí.

Mgr. Monika Takáčová

Asistentka pedagoga, výchovný poradce
takacova@parentes.cz 

Pochází ze Slovenska a vystudovala slovenský jazyk a literatura – pedagogika na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity v
Prešově. Pracuje jako asistentka učitele ve 4. třídě a ve škole vykonává funkci výchovného poradce. Je vdaná a má 3 děti. Mezi její záliby patří čtení,
turistika a poznávání historických památek. V současnosti si zvyšuje kvalifikaci v oboru výchovný poradce.

Mária Müllerová 

Učitelka výtvarné výchovy a pracovních činností, vychovatelka školní družiny

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu. Učila 3 roky na 1. stupni ZŠ a nyní sedmým rokem pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Učí výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Je matkou 3 dospělých dětí. Má ráda přírodu, turistiku, jízdu na kole a ruční práce.

Zuzana Kaplanová

Asistentka pedagoga
kaplanova@parentes.cz 

Tereza Kluková

Asistentka pedagoga
klukova@parentes.cz 

Anna Nachtigalová

Asistentka pedagoga
nachtigalova@parentes.cz 

Vystudovala jsem pedagogické lyceum v Dejvicích a nyní studuji Učitelství pro 1. stupeň (aktuálně 5. ročník) se zaměřením na tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mezi mé koníčky patří lezení, jízda na kole, čtení knih, hra na kytaru a zpěv. Jezdím už několik let jako vedoucí na dětské tábory a miluji práci s dětmi, a hlavně jejich upřímnost.

Andrea Primusová

Asistentka pedagoga
primusova@parentes.cz 

Vendula Moravcová, Emilie Hasmanová, Patricia Cerón Rodriguez

Dohled nad žáky před začátkem vyučování

Administrativa

Bc. Vlasta Kopová

Hospodářka

Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt.

Chcete se k nám přidat?

Těšíme se, že poznáme nové kolegy, kteří učí s radostí a touží ve výuce uplatnit svou kreativitiru a své nápady.

Nabídka zaměstnání