Základní pilíře

Spolek Parentes buduje a provozuje své mateřské a základní školy na následujících principech:

1. Úzká spolupráce školy a rodiny

Rodiče jsou pro děti prvními a nejdůležitějšími zprostředkovateli vzdělání a mají nezanedbatelné právo a povinnost svoje děti vzdělávat. Náš vzdělávací projekt může fungovat jen za jejich aktivní účasti. Přirozeným prostředím pro vzdělávání člověka je rodina, v níž získává základní principy a postoje pro morální, intelektuální i tělesný vývoj, za něž mají zodpovědnost rodiče. Naše školy pomáhají rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovaly. Vliv školy na děti je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity vzdělávání v takové šíři, jako je tomu v rodině. Kvalitního vzdělání lze dosáhnout pouze tehdy, když rodina a škola sdílejí společné základní hodnoty. Spolupráce rodičů a školy vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí. Naše metoda vzdělávání (a výchovy) se tedy opírá o skutečně velmi úzkou spolupráci rodičů s učiteli, ředitelem a odborným personálem, která je založena na vzájemné důvěře a individuálním přístupu ke každé rodině. Díky kontaktu mezi rodinou a školou mohou rodiče sledovat momentální pokroky svého dítěte. Školy rovněž nabízejí různé besedy, přednášky odborníků či kurzy o vzdělávání a výchově, kterých se mohou účastnit všichni rodiče.

2. Výchova k ctnostem, sociálním hodnotám a vědomí odpovědnosti

Žijeme v 21. století a stále více potřebujeme zodpovědné a solidární občany ochotné zasadit se o spravedlivější a humánnější společnost. Proto je důležité vést děti k tomu, aby se rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti, a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy. Našim školám tedy nejde jen o vzdělávání, ale i o výchovu. Jejím cílemje vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí jen znát morální kritéria, je třeba podle nich také jednat. Proto se při výchově k ctnostem a sociálním hodnotám snažíme, aby děti měly jasné názory, dobré chování a sociální cítění. Dáváme jim příležitost oprostit se od sebe sama a pomáhat druhým, být v kontaktu s trpícími a nemocnými. Snažíme se dětem ukázat, že existují lidé, kteří žijí v nouzi nebo procházejí těžkým obdobím. Zvlášť v dnešní době, kdy se ve společnosti troufale rozpíná individualismus a sobectví, je třeba podporovat zastávání kladných morálních hodnot.

3. Individuální přístup k dítěti a jeho rodině (tutoriální systém)

Tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému žákovi a zaměřuje se na růst osobnosti. Za pomoci rodičů a učitelů se každému dítěti v souladu s jeho věkem stanoví plán osobního rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky. Plán vychází z výsledků ve škole, z hodnocení učitelů a připomínek rodičů, z posudků pedagogických psychologů a ze sebehodnocení. Na základě těchto informací jsou určeny slabší stránky, které je třeba zlepšit, a silnější, jež je třeba rozvíjet. Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti v průběhu celého vzdělávacího procesu. Nejedná se o konkrétní vzdělávací nebo vyučovací metodu, ale vzdělávání vycházející z podstaty osobnosti a charakteru žáka (každému je tedy „ušit kabát na míru“). Je ovšem nutné, aby si žák byl plně vědom svých možností a vlastních omezení. Cílem je rozvoj dítěte po všech stránkách, nikoliv jen některé stránky jeho individuality. Každý žák se učí jiným způsobem i jinak rychle, proto vyžaduje individuální přístup, který mu pomůže poznat sama sebe, rozvíjet své schopnosti, vyrovnat se se svými nedostatky a naučit se je překonávat. Prostřednictvím vzdělávacího modelu s individuálním přístupem může každý žák získávat nové znalosti a rozvíjet své kladné stránky. Rodiče by pak měli být schopni uplatňovat v rodinném kolektivu stejná základní pravidla jako ve škole. Nesoulad mezi přirozeným prostředím vzdělávání, rodiny a školy by mohl vést k tomu, že by úsilí o zlepšení výsledků žáků a upevnění jejich vůle nepřineslo žádné plody. 

4. Oddělené vzdělávání (pouze v základní škole)

Základní školy Parentes jsou založeny na odděleném vzdělávání. Lidé se rodí jako muži a ženy, jinak dospívají, jinak se učí, vnímají okolí, reagují na podněty, jinak jednají a vzájemně se doplňují. Chceme umožnit žákům, aby rozvíjeli své schopnosti podle svých vlastností, které jsou základem jejich osobnosti. Ve školách s oddělenou výukou chlapců a dívek lze věnovat větší pozornost povahové rozmanitosti jednotlivých dívek či chlapců. Žačky mají stejnou náplň výuky jako žáci, s podobnými metodami vyučování a stejnými požadavky. Tento přístup podporuje právo na rovnost ve vzdělávání, neboť přistupuje k dívkám a chlapcům tak, aby vzdělávání a výchova byly efektivnější s ohledem na rozdílnost obou pohlaví. V mateřské škole pracujeme s chlapci i dívkami společně.

5. Duchovní přesah vzdělávání

Naše mateřské i základní školy dětem nabízejí náboženské vzdělávání, které probíhá v souladu se základními principy katolické nauky. Je dobrovolné a respektuje svobodu názoru. Výuka v našich školách bere v potaz nadpřirozenost lidské existence a probíhá v souladu s křesťanskými hodnotami. Jak rodiče, tak učitelé mají  tedy možnost vybrat si ze škály českých škol i takovouto variantu. Naše školy nejsou církevní (zřizovatelem není církev) a jsou otevřené pro rodiče a děti všech vyznání.

 

5 pilířů

  1. úloha rodiny
  2. výchova ke cnostem a odpovědnosti
  3. tutoriální systém
  4. oddělené vzdělávání
  5. duchovní přesah

Děti

Děti

Děti Děti