Vzdělávací programy

Vzdělávací program Optimista

V mateřských školách zřizovaných Spolkem Parentes je aplikován ojedinělý vzdělávací program Optimista,který je zaměřen na komplexní rozvoj poznání a myšlení pod vedením odborných lektorů, kteří jsou pravidelně školeni a dbají o zvyšování své odborné úrovně. V případě potřeby je možné domluvit také konzultace s logopedem a fyzioterapeutem, s nimiž úzce spolupracujeme. Samozřejmostí je individuální přístup k osobnosti každého dítěte, jehož smyslem je, aby se dítě rozvíjelo harmonicky, po všech stránkách.

Vzdělávací program Optimista se opírá o tři pilíře:

A/ Program rané stimulace dětí
Program rané stimulace využívá nejnovějších poznatků v oboru neuropsychologie. Spojuje v sobě prvky několika vzdělávacích metod. Látka je dětem zprostředkována formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky.

B/ Program získávání dobrých návyků
Pomáháme dětem pěstovat samostatnost, pracovitost, budovat správné hygienické návyky a pořádek. Každodenní praxí ve školce se učí děti být laskavé, respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně a budují tak svou vlastní identitu.

C/ Tutoriální systém
Tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zaměřuje se na růst jeho osobnosti. Nejedná se o vzdělávací metodu. Tutoriální systém představuje společnou péči rodičů a tutora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dítěte. Cílem je všestranný rozvoj, nikoliv jen pěstováních silných stránek individuality.

Více o vzdělávacím programu Optimista

 

Vzdělávací program Škola pro rodinu

Výuka v Základní škole Parentes Praha probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní školní vzdělávání Škola pro rodinu, který je v souladu s RVP ZV.

Stejně jako zhruba 500 školských zařízení na světě, jejichž výchovně-vzdělávací systém nás inspiroval, stavíme na 5 pilířích.

Naše škole nedbá pouze o kvalitní vzdělávání. Nespokojujeme se vzděláváním intelektu, ale hledíme také na rozvoj vůle. I z tohoto důvodu je náš celoroční program je prodchnut měsíčním plánem formace zaměřeným vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení u dětí.

Více o vzdělávacím programu Škola pro rodinu

Děti

Děti Tvoření

Paní učitelka