Tutoriální systém

Klíčem k úspěchu našeho vzdělávacího programu je tutoriální systém, který umožňuje a usiluje o jednotu výchovy doma a ve škole. Tutorialním systémem rozumíme individuální setkávání tutora a obou rodičů, jejichž předmětem je získání komplexních poznatků o dítěti – o tom, jak se chová a pracuje doma a jak ve škole. Tento systém zároveň garantuje skutečně individuální přístup k dítěti a k jeho rozvoji.

Jak systém funguje?

 • Každému dítěti je při nástupu přidělen tutor (zpravidla některý z učitelů).
 • V základní škole probíhá přibližně 1x za 14 dní schůzka tutora se svěřeným žákem. Krátce spolu mluví jak o akademické stránce (úspěchy či neúspěchy při vzdělávacím procesu), tak o sociální oblasti (vztahy s druhými).
 • Minimálně třikrát do roka se tutor sejde s oběma rodiči dítěte (bez přítomnosti žáka). Účast obou rodičů je nezbytná. Výstupem ze setkání s tutorem je stanovení konkrétních a velmi jasných cílů, jejichž vyhodnocení probíhá na dalším setkání.
 • Tutor i rodiče přichází na schůzku připraveni (nejlépe s poznámkovým blokem). Rodiče mají připravené dotazy, tutor má shromážděné všechny informace o dítěti a jeho situaci ve škole.
 • Rodiče sdílí s tutorem své představy o tom, co u dítěte chtějí rozvíjet, případně jaký mají s dítětem plán v budoucnosti, tutor hledá způsob, jak jim v tom škola/školka může pomoci.
 • Úkolem tutora je podporovat rodiče v jejich vizi. Tutor přináší rodičům informace o chování dítěte ve škole a získává informace o činnosti dítěte mimo školu a o jeho charakteru. Pomáhá rodičům zaměřit se na všechny aspekty rozvoje osobnosti.
 • Na veškeré probírané situace a chování je nahlíženo pozitivně, cílem je dítě kvalitně rozvíjet, nikoliv dítě nebo rodiče kárat! Tutor a rodiče společně diskutují a hledají řešení.

Vztah mezi učiteli-tutory a rodiči je založen na důvěře a spolupráci. Povinností tutora je zachovat mlčenlivost – nesmí tedy říci ani ostatním učitelům, co se dozvěděl (na žádost rodičů však může ostatním předat jakoukoliv důležitou informaci). Úspěch tutoringu závisí na důvěře a pravidelnosti schůzek.

Na jaké oblasti je práce tutora a rodičů v oblasti rozvoje dítěte zaměřena?

 1. Spravedlnost a zodpovědnost - dítě si uvědomuje, že má určité povinnosti, je součástí širšího společenství.
 2. Správný úsudek - dítě získává schopnost posoudit různé situace s ohledem na správné hodnoty.
 3. Osobní síla - vytrvalost a statečnost dá dítěti schopnost jít za životními hodnotami (povinnosti a zodpovědnost v životě - např. zodpovědnost za výsledky studia či rozvoj nadání).
 4. Sebekontrola, disciplína - dítě se učí být zodpovědné (dokáže vypnout televizi, napsat si úkoly do školy včas a správným způsobem) a ovládat samo sebe v situacích, které mají vliv na ostatní.

V dětech chceme podporovat a rozvíjet:

 • kompetentnost profesionálů – „dobrá práce"
 • aby byly odpovědní občané – „zdravé vlastenectví"
 • aby byly věrní přátelé a dobří členové rodiny – „základ pro rodinu a vztahy"

Jaké jsou požadavky na tutora?

 • Tutor musí umět naslouchat a mít dobré sociální dovednosti, aby byl taktní, ale zároveň se nevyhýbal řešení problémů.
 • Dobrý tutor je důvěryhodný, diskrétní, emocionálně stabilní a klidný.
 • Tutor musí respektovat soukromí a při schůzce mluvit jen o dítěti, kterého se schůzka týká.
 • Tutor musí být na každou schůzku připraven. Před schůzkou musí zkontrolovat cíle, které byly vytyčeny při poslední schůzce.
 • Tutor by měl být přítelem rodičů – přítelem, na kterého se mohou obrátit kdykoliv se žádostí o radu.
 • Tutor bere svou roli jako službu rodičům a podporu rodičů v jejich úsilí, snaží se pomoci dítěti se rozvíjet. Nekárá, ale motivuje.
 • Tutor koordinuje úsilí všech, kteří s dítětem pracují.

Jaký je přínos tutoriálního systému pro rodiče?

Pravidelné schůzky rodičům pomáhají cvičit se v rodičovských dovednostech a zdokonalovat se v povinnostech rodičů jako prvních vychovatelů.

 • Rodiče vidí skutečnosti o svém dítěti objektivně.
 • Rodiče nahlížejí na případné potíže s dítětem pozitivně.
 • Pravidelné vyhodnocování pomáhá rodičům, aby se při výchově zaměřili na potřebné oblasti, na výzvy.
 • Rodiče spolu více hovoří o plánech a budoucnosti svých dětí.
 • Rodiče reflektují, jak je důležité dbát na vlastní rozvoj.

Proč je dobré reflektovat situaci dítěte v instituci aneb jaký je rozdíl mezi prostředím školy a domácím prostředím?

 • Ve škole se dítě setkává s větším počtem dětí než v rodině.
 • Ve škole pěstuje dítě vztahy s více dospělými než doma.
 • Ve škole musí dítě dodržovat více pravidel pro dobré vycházení s ostatními.
 • Ve škole se dítě učí respektovat určitý předem daný program, v rodině tyto události přicházejí spontánněji.
 • Ve třídě se všechny děti učí víceméně stejné věci jako ostatní, v rodině se každý rozvíjí podle svých schopností a svého věku.
 • Ve škole se dítěti dostává více teoretických poznatků než doma, v rodině se dítě učí především osobní zkušeností.

Děti

Děti Děti Děti

Děti

Děti Tvoření