Oddělené vzdělávání

Spolek Parentes preferuje v základním a středním školství oddělené vzdělávání chlapců a dívek. Tento systém však nebyl zatím uveden v Základní škole Parentes Praha do praxe a škola je v současnosti smíšená. Se zavedením systému odděleného vzdělávání počítáme, až se dostatečně navýší počet žáků.

Přirozené rozdíly mezi chlapci a děvčaty jsou významnými faktory při jejich vzdělání, při práci ve skupinách i při vzájemné komunikaci. S tímto faktem na paměti je pak možné precizněji volit vzdělávací prostředky a poskytnout efektivní pomoc při rozvíjení nadání dětí. Zkušenost učitelů a tutorů po celém světě čím dál tím zřetelněji ukazuje, že oddělená výuka je velmi efektivní. Právě školy, kde děvčata a chlapci studují odděleně, dosahují nejlepších výsledků.

 

Rovnost mezi pohlavími budujeme již po několik generací. Tato otázka je a zřejmě vždy bude velmi citlivou. Od počátků ženské emancipace až do dnešního dne bylo v otázkách rovnosti pohlaví dosaženo velkého pokroku. Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je jedním ze základních principů každé demokratické společnosti a tento princip je základním pilířem politiky Evropské unie, všech rozvinutých demokratických zemí i OSN. Zdálo by se tedy, že systém smíšeného vzdělávání je v tomto kontextu namístě. Navíc oddělené vzdělávání zná současná česká veřejnost spíše zprostředkovaně a v našem prostředí působí trochu nezvykle. Proč tedy vzdělávat chlapce a dívky odděleně?

Řada výzkumů v oblasti vzdělávání potvrzuje, že chlapci a dívky se učí různým způsobem. Výzkumy v oblasti studií mozkové činnosti prokazují, že mozek dívky se liší od mozku chlapce. Na základě tohoto předpokladu je pravděpodobné, že systém koedukovaného (smíšeného) vzdělávání nebude uspokojivě fungovat pro každé dítě. Smíšené vzdělávání je, zdálo by se, politicky korektní, ale ve skutečnosti neumožňuje účelně, efektivně a rovným způsobem všem dětem učivo zprostředkovat.

Nahlédneme-li opět do výzkumů a studií, zjistíme, že prokazatelně existuje nemalé procento dětí, kterým se více daří ve školách s odděleným vzděláváním. Proč? Sociální tlak okolí není tak silný, osobnost dítěte může růst svým vlastním tempem. Tento fakt prospívá hlavně chlapcům, kteří dozrávají později než dívky.

Společné vzdělávání není vždy schopno prolomit genderové stereotypy, právě naopak. Ve smíšených školách si chlapci většinou nezvolí humanitní zaměření předmětů, zpěv ve sboru nebo výtvarné kurzy (ačkoliv mohou mít pro tyto předměty nadání) atd. hlavně proto, aby se před děvčaty "neshodili".  Podobně dívky se a priori vyhýbají matematice, přírodovědným či technickým předmětům atd., protože právě tyto předměty bývají považovány za doménu mužů. Dívky v této oblasti bývají často předem podceňovány anebo se na ně pohlíží na tomto poli jako na raritu. Mnoho chlapců v koedukované školé vám tak řekne, že "poezie je pro holky" a mnoho dívek má za to, že výpočetní technika je jen pro chlapce. Naopak ve školách s odděleným vzděláváním mohou obě pohlaví rozvíjet svá nadání bez zbytečného strachu ze sociálního vyloučení .

Naším cílem a pádným argumentem pro oddělené vzdělávání chlapců a dívek je tedy záměr nechat být děti samy sebou . Chlapci mají ve výhradně chlapeckém kolektivu tendenci oslabovat vzájemný konkurenční boj a více spolupracovat. Mohou být jen "chlapci" a nestarat se o to, co by si o nich mohly dívky myslet. Dívky se přestávají ostýchat a získávají odvahu v dívčím prostředí více riskovat. Stávají se odvážnými a soutěživými. Děti se v prostředí odděleného školství snadněji vymaní ze svých stereotypních rolí a chování. Oddělené školy nabízejí způsob, jak povzbudit děti a vést je, aby se staly nebojácnými, aby byly zvědavými a nadšenými - aby byly samy sebou.

Samozřejmě nestačí jen, aby se dívky učily v jedné třídě a chlapci v jiné. Pedagogové v Parentes školách jsou pro toto vyučování speciálně školeni a inspirují se v řadě fungujících projektů v zahraničí.


Pořad Českého rozhlasu o odděleném vzdělávání

České školy chlapce znevýhodňují.

Neúspěch si přenášejí do dospělosti

 


O principech vzdělávání v Základní škole Parentes Praha se můžete mimo jiné dozvědět více z pořadu Českého rozhlasu „Zaostřeno", vysílaného 30. června 2015. Redaktorka Petra Benešová se zaměřila na téma vzdělávání chlapců a dívek, jejich rozdílného vývoje, schopnosti učení a také rozdílného hodnocení. Podle sociologických průzkumů české školy chlapce znevýhodňují. Jak řeší naše škola fakt, že chlapci a dívky se učí různým způsobem?

 

 Zajímá vás fenomén odděleného vzdělávání? Potřebujete vědět víc? 
Prohlédněte si stránky European Association of single-sex Education (EASSE)

EASSE