Kdo jsme

  • Spolek Parentes je neziskové nepolitické sdružení rodičů, kteří se rozhodli nejen svým dětem poskytnout co nejlepší školní vzdělávání. V České republice působíme od roku 2008.
  • Zakládáme a provozujeme mateřské a základní školy, kde dětem poskytujeme kvalitní vzdělávání zaměřené na celkový rozvoj osobnosti, etiku a orientaci v sociálních situacích dnešního světa. V současnosti provozujeme Mateřskou školku Parentes (původně Lipka) a Základní školu Parentes Praha na Praze 5.
  • Kromě nadstandardního vzdělávání, intenzivní výuky jazyků, kulturní a sportovní výchovy podporujeme děti také ve svobodném rozvíjení duchovní dimenze života.
  • Stavíme na aktivní spolupráci školy/školky s rodinami dětí a vytváříme společně harmonii mezi  prostředím rodiny a školy.
  • V našich školách klademe velký důraz na výběr pedagogů a jejich profesní růst.
  • Nabízíme kurzy pro manžele a pro rodiče o výchově dětí, řadu přednášek pro rodiče, workshopů, výletů rodin, snídaně maminek, pivo tatínků atp.
  • Naše školy jsou otevřeny všem dětem a jejich rodičům, kteří mají zájem aktivně se podílet na vzdělávání svých dětí.
  • Naše projekty jsou inspirovány podobnými projekty po celém světě. V naší činnosti i financování jsme však nezávislí.
  • Filosofie našich projektů vychází z křesťanské antropologie.Naše vize

Budujeme kvalitní školy pro děti a mládež, kde mladí lidé mohou získat nejen nadstandardní vzdělání, ale jsou připravováni na život také etickou výchovou a prostorem pro rozvíjení osobnosti i duchovní dimenze svého života. Naší vizí je ucelené vzdělávání od mateřské školy po maturitu.

Žijeme ve 21. století. Dnešní svět stále více potřebuje zodpovědné a solidární občany ochotné zasadit se o spravedlivější a humánnější společnost. Je proto nesmírně důležité vést naše děti k tomu, aby se vždy rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy. 

Ve školách, které Spolek Parentes zakládá, tedy nejde jen o vzdělávání samotné, ale také o výchovu. Jejím cílem je vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí pouze znát morální kritéria, je potřeba podle nich též jednat. Naše školy pomáhají rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovaly. Kvalitního vzdělání lze dosáhnout pouze tehdy, když rodina a škola sdílejí společné základní hodnoty. Spolupráce rodičů a školy pak vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí. V průběhu celého vzdělávacího procesu se proto také maximálně snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti.

Aktivity Parentes se nesoustředí pouze na děti, ale na rodinu jako celek. Věříme, že se nám naší činností daří podílet se na budování světa, kde duchovní život, vědecké bádání, zbožnost, kultura a vzdělanost nebudou už jen nějakou nadstavbou, jak jsou chápány dnes, ale budou vnímány jako výraz bytostné potřeby člověka. Tedy něco, co mu pomáhá být lépe člověkem*.

* in Václav Havel: Projev u příležitosti 20. výročí revoluce

Rada Spolku Parentes

Rada spolku má 3 členy:

Předseda: Luis Gonzáles Conde

Členové rady: PhDr. Michal Šabatka, Ramón Francisco Sierra Salcines