5 pilířů našich škol

Hlavní zásady projektu našich škol:

1. Úzká spolupráce rodiny a školy

Rodiče jsou klíčem k pochopení osobnosti dítěte a náš vzdělávací projekt nemůže fungovat bez jejich aktivní účasti. Škola pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Vliv školy na děti – jak mateřské, jak základní – je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity výchovy a vzdělávání jako v rodině. Spolupráce rodičů a školy vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

2. Rozvoj všech stránek osobnosti dítěte a důraz na formování jeho charakteru

Chceme, aby z dětí vyrostly vyrovnané, svobodné a zodpovědné lidské bytosti. Vedeme děti k tomu, aby se rozhodovaly samostatně, jednaly svobodně, poctivě plnily své povinnosti a byly dobrými občany s jasným vědomím odpovědnosti za své činy. Cílem naší výchovy je vložit do veškerého lidského jednání zdravý rozum, svobodnou vůli a sociální cit. Nestačí jen znát morální kritéria, je třeba podle nich též jednat. Snažíme se, aby děti měly jasné názory, dobré chování a sociální cítění.

3. Individuální přístup a tutoriální systém

Pomocí schůzek rodičů s tutorem společně pracujeme na sladění výchovy doma a ve škole. Od rodičů získáváme potřebné informace o silných a slabých stránkách dítěte a poskytujeme jim naopak zpětnou vazbu, jak si vede dítě v kolektivu. Sdílení informací nám pomáhá zlepšit práci na vyrovnaném vývoji dětské osobnosti, předcházet potížím či zlepšovat dovednosti, které se dítěti nedaří. V základní škole se tutor pravidelně schází také se svěřeným žákem, kdy spolu probírají oblasti žákova akademického rozvoje, problematiku vztahů ve školním kolektivu a vlastní osobnostní růst.

4. Oddělené vzdělávání (platí pouze pro základní školu)

Dětem chceme umožnit rozvíjet svá nadání bez zbytečného sociálního tlaku na genderovou stereotypizaci.
V současné době máme – z ekonomického a prostorového důvodu – třídy smíšené. Dívčí a chlapecké skupiny jsou naší vizí ve střednědobém horizontu.

5. Duchovní přesah

Škola Parentes (původní Mateřská škola Lipka a její následné rozšíření o základní školu) byla založena rodiči převážně římsko-katolického vyznání. Prostor pro duchovní rozvoj je v projektu považován za nezanedbatelnou dimenzi života. Ve škole se mohou děti společně pomodlit a dochází do ní pravidelně také katolický kněz. Účast na náboženských úkonech je zcela dobrovolná a respektuje svobodu názoru. Naše školy nejsou církevní, jsou otevřené pro rodiče a děti všech vyznání.